יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
המרונו תנע ,ןורש ,ירטימיד
יום חמישי, 20 ביולי 2006, 11:17 םרוי תכרעמ :תאמ
המיהדמה הבלכה המרונ הפרטצה הילאש הרידל םיפתוש םה וישכעו תודלימ םירבח םה תנעו ןורש ,ירטימיד
לתמונה הבאה
אף אחד לא אוהב לשטוף כלים וזו ההוכחה
.תיטרואית הימיכב ינש ראותל טנדוטס ,24 ןב ,ירטימיד :םיפתושה
.היגולויבל תיטנדוטס ,24 תב ,ןורש
.תובשחוממ דומיל תוכרעמ בוציעל תיטנדוטס 25 תב ,תנע
...בוחרה ייחל תיטנדוטס ,יצחו הנש תב ,המרונ
.11 ליגמ םירבחו הירא תיבב ולדג השולשה

.ביבא לת לש ןשיה ןופצב תיאנומשחה םירמ בוחרב תמקוממ :הרידה
.הרזומ תצק היינבה ןכלו םירוגמ תרידל הבסה רבעש ןיד יכרוע דרשמ השעמל איה הרידה

.תחלקמב הפילד התייהש םעפה דבלמ תודחוימ תויעב ןיאו בוט יד בצמב הרידה :הרידה בצמ

.הפועתה הדשב הדובעו םידומיל ןיב תנרמתמו העובק הרגש תרסח ,תנעל המודב ,ןורש .זור יליל ,יתנוכשה באפב הברה הלבמו הדעסמב תירצלמכ תדבועו תדמול איה ,העובק הרגש ןיא תנעל .וייח תא יח ןיבל ןיבו .ןושיל ךלוהו הצוחה בוש המרונ תא איצומ ,לכוא קראפל המרונ תא איצומ ברעב התיבה רזוחשכ .םידומילל וא הדובעל ךלוה זאו לויטל המרונ תא איצומ ,06:30ב םק ירטימיד :םויה תרגש

.בוט יכה רדחה תא הל שיש ללגב תחלקמהו םיתורישה ןויקינ לע תיארחא תנע :ןויקינ

.םייקנ םילכ רתוי ןיאש דע ףטוש אל דחא ףא ןכלו םילכ תוקנל םיאנוש םלוכ :םילכ

.לכאנ אוה לכוא שיש עגרב רמולכ ...החירזה דע ראשיי אל אוה - התיבה לכוא איבמ והשימ םא :לכוא

.הרידב היזיוולט ןיא :היזיוולט

.ולשמ בשחמ דחא לכל :בשחמ

.םירבח םיאצויו םיסנכנ ןמזה לכ ,תיזכרמ הנחת ומכ תיארנ הרידה :םיחרוא

.הנשב םעפ רקבל עיגמו הקיי תצק .חותיפ הילצרהב רגש ןיד ךרוע ,60 ןב ךרעב :הרידה לעב

.8 - ירטימיד :הרידל ןויצ
.8 - ןורש
.9 - תנע
?רודמב עיפוהל םיצור
!רשק רוציל לכונש ידכ ,םכלש ןופלטה ירפסמ תא ופרצו ,הרידהמ ה'רבחה לשו םכלש תופתושמ תונומת םע ,ליימ וחלש

info@yoram.co.il
תמונות נוספות
אף אחד לא אוהב לשטוף כלים וזו ההוכחה
נורמה תופסת תנומה
המקרר עם התמונות של כולם
חדר השינה של דימיטרי
חדרון שהוסב לסלון
פינת האוכל המשותפת
השותפים מדגמנים כימיה מושלמת
גרסה להדפסה שלח לחבר


ייעוץ אישי חינם
בוא נמצא ביחד את מוסד
הלימודים המתאים לך ביותר
פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים