יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש

מדריך המעונות
בחר קמפוס:
מכללת אחוה

"הליהקב םירוגמ" טקיורפ
.הביבסה יבשותל יתליהקו יתרבח ,ידומיל עויס ןתרטמש תונווגמו תובר תויתליהקו תויתרבח תוינכות ,תיתרבח תוברועמל הדיחיה תועצמאב ליעפמ םיטנדוטסה ןקיד

דודשאב תוחותפה תורידה תינכת

.ח"רפו דודשא תייריע ףותישב םיטנדוטסה ןקיד ידי לע תנתינה ,₪ 15,000 דע לש הגלממ ונהי םיטנדוטסה
.הנשב תופסונ תועש 56 דע לש ףקיהב םישפוחבו םיגחב איש תויוליעפ םייקל ףסונב ,עובשב תועש 6-8 ןיב תוכנוחב ריעב בדנתהל טקיורפב םיטנדוטסה לע
.דבלב הרידה לעב ןיבל טנדוטסה ןיב השעת ריעב הרידה תריכש
.irit_n@achva.ac.il :ל"אודל ןקידה דרשמל תונפל םינמזומ ףתתשהל םיניינועמה םיטנדוטס

יכאלמ תירקב "רחמ םירחוב" תינכת

.ישיא יווילו םילכ ןתמ ,תיתליהק תוברועמל דודיע ,םיליבומ םיטנדוטס לש תוצובק שוביג תועצמאב הירפירפב םיריעצ תראשה :הרטמה
תועש 120 לש ףקיהב תוליעפב ףתתשהל םיטנדוטסה לע .יכאלמ תירק תייריעו תידוהיה תונכוסה ףותישב םיטנדוטסה ןקיד ידי לע תנתינה ₪ 10,000 לש ךסב ההובג םידומיל תגלממ ונהי םיטנדוטסה
.םידומילה םויס רחאל יכאלמ תירקב םייתנש תוחפל ראשיהל תוביוחמ הזוח לע םותחל רתיה ןיב ושקבתי ,ריעב יתימא יוניש ליבוהלו תוירחא תחקל םינכומה םיטנדוטס
.irit_n@achva.ac.il :ל"אודל ןקידה דרשמל תונפל םינמזומ ,ףתתשהל םיניינועמה םיטנדוטס

הרדג ריעב תוחותפ תוריד טקיורפ

.םיטנדוטסה ןקיד םעטמ ₪ 4000 לש הבוגב דומילה רכש ןומימב עייסתש הגלממ םיטנדוטסה ונהיי ,ףסונב .ש"ש 6 לש תובדנתהו רויד תגלמל הרומתב הרדגב םיטנדוטס תרידב םירוגמ תבלשמה ,הרדגב םיטנדוטסל תידוחיי תיתרבח תינכות
. 054-7002412 :ןופלטב הרדג תיתליהק הממח תינכות זכר וכאלמ ידגל ואוwww.friendsbynature.org רתאב ,fbnstudnet@gmail.com :ליימב רשק רוציל אנ ,םיפסונ םיטרפו המשרה ספוט לבקל

תונכ רעונה רפכ טקיורפ

.(16:00-19:00 צ"החא תועשב) רעונה ינב םע ש"ש 7 לש תויכוניח תויוליעפב םיקסוע םיטנדוטסה הרומתב .רפכב םינוש םיתורישב שומיש תוכזו הלכלכ ,םירוגמ טנדוטסל םיעצומ וז תרגסמב .תיכוניח היצטניירוא ילעב ,םירחבנ םיטנדוטס לש םצמוצמ רפסמל דעוימה ,דחוימ טקיורפ "תונכ" רעונה רפכב תוחותפ תוריד
052-8966543 ןופלטב ןהכ ילא רמ היימינפה להנמל רבמטפס-ינוי םישדוחב תונפל םינמזומ ,םיטרפב םיניינועמה םיטנדוטס

בגנב שדחה רמושה ןוגרא ףותישב תינכת

.שדוחל ₪ 450 לש ךסב םילזומ םירוגמ תרומת בגנב "םידדובה תווח"ב ררוגתהל םינמזומ םיבחרמו טקש לע םימלוחש םיטנדוטס
.תוגיהנמל רנימסו הרשכהב תופתתשה ,הווחה לע הרימש ,םרכב תודובעב רקיעב דקמתת תוליעפה .םיטנדוטסה ןקידמ ₪ 2000 ךסב תפסונ הגלמו .ש"ש 10 לש תוליעפ תרומת ₪ 10,000 לש ךסב םידומיל תגלממ ונהי םיטנדוטס
052-3346255 םידדובה תווח זכר – ףשר ,050-8818198 םורד בחרמ להנמ– ןהכ לבוי :שדחה רמושה ןוגראל תונפל םינמזומ םיטרפב םיניינועמה םיטנדוטס

רפכב הרזע תרומת םירוגמ
.רפכב הרזע ש"ש 7 תרומת תופתושמ םיטנדוטס תורידב ררוגתהל ןתינ "תונכ" רעונה רפכב
052-8966543 :ןהכ ילא ןופלט .תונכב הימינפה להנמ םע תורישי ץיקה ישדוחב המשרהה

םיפסונ רויד תונורתפ
.12:00-15:00 תועשה ןיב 'ה םויבו 09:30-12:30 תועשה ןיב 'ד-'ב :הלבק ימי ,08-8588015 :םיטנדוטסה טנאקידל תונפל ןתינ ,ןכ ומכ .08-8588094 ןופלטב ,הוחא תללכמב םיטנדוטסה תדוגא ךרד וא תיאמצע תונפל ןתינ רגאמה תלבקל .רוזאב םיצוביקבו םיבושייב ח"ש 750-כ לש ד"כשב הרכשהל תורידו םירדח רגאמ םייק


ייעוץ אישי חינם
בוא נמצא ביחד את מוסד
הלימודים המתאים לך ביותר
פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים