יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש

מדריך המעונות
בחר קמפוס:
מכללת אשקלון

ראופמ סקלפמוקב תוטימ 140

מגורים בקריית החינוך באשקלון
ןולקשאב ךוניחה תיירקב םירוגמ
.םיהובג םיטרדנטסב תויונבו תוגזוממ ,תוחוורמ תונועמב רוידה תודיחי .ןורטאתיפמאו ,םירפס תונח ,הירטיפק ,תודבעמ ,שדח דומיל תותיכ ןיינב ,הלהנמה ,הירפסה ןיינב תא ללוכה סקלפמוקמ קלח םה תונועמה .םיה ףוחלו תיזכרמה הנחתל ךומס ,ריעה זכרמבש ךוניחה תיירקב אצמנה ,סופמקה רבעל םיפיקשמ ןולקשא תימדקאה הללכמה תונועמ

תונועמה הנבמ
.הדיחיה ירייד לכל םיפתושמה ררקמו םייריכ תישיא דומיל תניפ ,הטימ ,ןורא :ללוכ הללכמה ירייד תושרל דמועה דויצה .תוריש תספרמו םיתוריש ,תחלקמ ,ןוחבטמ ,הבישי תניפ ,הניש ירדח 2 תללוכ תונועמב רויד תדיחי .ריעל ץוחמ םיאבה םיטנדוטסה רובע תוטימ 140-כ סלכאמ תונועמה ןיינב

.שובייו הסיבכ יתוריש םנשי ןכ ומכ .ברעה תועשב חותפ ןודעומה .םיטנדוטסה תורישל תספדמו בשחמ תודמע ,LCD תויזיולט ,ראופמו שידח באפ םע םיטנדוטס ןודעומ םייק ,תונועמב םיררוגתמה םיטנדוטסה תחוורל :םידחוימ םיתוריש

ישומיש עדימ
הלבק יאנת
.הללכמה תלהנה ידי-לע רשואיש רחא םידומיל לולסמ לכ וא ,םיאסדנה וא ,םיימדקא – םדק םידומיל ,ןושאר ראותל םיימדקא םידומיל לולסמב םידימלת .1
.הללכמהמ קוחר םיררוגתמה םיטנדוטסל ןתנית תופידע .2
.יתחפשמו ילאיצוס בצמו שפנל הסנכה ןחבמ פ"ע ןחבי הז בצמ רשאכ ,דמעומה לש ימונוקאויצוס בצמ .3

הריד רכשו םושיר
םושיר
.דמעומה תיבל חלשי ספוטהו תינופלט היינפ י"ע וא ,הללכמה לש טנרטניאה רתאב ,םיטנדוטסה ןאקיד תוריכזמב גישהל ןתינ ספוטה תא ."תונועמב םירוגמל השקב ספוט" תועצמאב השעית היינפה .הללכמב םידומילל םמשרה םע דימ תונועמל םשריהל השקב ושיגי ,תונועמב ררוגתהל םישקבמו ,סופמק ייחב םירוגמל םימיאתמ םמצע םיאורה םידמעומ

הריד רכש
.תרחא הללכמה תלהנה הטילחה ןכ םא אלא ,םיירוביצה םיחטשה ןויקינו ,(שארמ עבקתש הרקת י"פע) למשח ,זג ,םימ תכירצ רובע םולשת לולכי ד"הכש .האשרהה םכסה לע המיתחה ינפל דמעומל רבעות ד"כש הבוג לע העדוה .הללכמה תלהנה י"ע עבקיי הרידה רכש הבוג .םימולשת 7 לע סרפתיש ישדוח ד"כשב ביוחי ,הלבקה תדעו י"ע תונועמב םירוגמל לבקתיש דמעומ

תונועמה ןונקת
.הללכמל טנדוטסה ןיב תורשקתהה םכסה תא הווהמה ,האשרהה םכסה י"פעו תונועמה ןונקת י"פע גוהנל בייח היהי ,תונועמל לבקתיש דמעומ

רשק תריצי
78211 ןולקשא 9071 ד"ת ,12 יבצ ןב קחצי 'חר
08 - 6789197 :סקפ 08 - 6789195/6 :םינופלט

הטמל רושיקב וא
ןולקשא תימדקאה הללכמה


ייעוץ אישי חינם
בוא נמצא ביחד את מוסד
הלימודים המתאים לך ביותר
פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים