יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש

מדריך המעונות
בחר קמפוס:
אוניברסיטת בן גוריון

סופמקה ידיצ ינשמש תונועמב תוטימ 1,800

בנייני המעונות בקמפוס בן-גוריון (תצלומים: באדיבות אוני' בן-גוריון)
(ןוירוג-ןב 'ינוא תובידאב :םימולצת) ןוירוג-ןב סופמקב תונועמה יניינב
.תירוביצ הדעו ידי לע םיעבקנו ,םידומילב םיגשיהו םיילכלכ םידדמ לע םיססובמ תונועמ תלבקל םינוירטירקה .תוימדקא םדקה תוניכמה ידימלת ללוכ ,םיטנדוטסה ללכל םידעוימ תונועמה .עבש ראב בגנה תריב לש הלילהו הרבחה ייח לש םעופה בלה איהו ,ץראה םורדב רתויב לודגה םידומילה דסומ איה בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא
.םוקמה לש תפטושו הרידס תוליעפו דויצה ,םינבמה תקוזחת לע יארחאה הנוממ ןועמ לכב .םיטנדוטסה ןיב תוישיא ןיבו תוישיא תויעב ןורתפל ןכו ,תיתרבח תוליעפל םיגאודה םייתרבח םיכירדמ תונועמב

תונועמה הנבמ
.םיאושנ תוגוזל תוריד 174 -כ םכותמ ,רויד תומוקמ 1,800 -כ שי תונועמב
.דועו םיבשחמו הדובע ירדח ,םיגוח ,ןודעומ ,טקרמינימ םג ואצמת תונועמה םחתמבו ,(לזומ םולשתב) טנרטניאל דסבוסמ רוביחל תורשפא תונועמב ןכ-ומכ .תוריינ לס ,םירפס ףדמ ,אסכ ,הביתכ ןחלוש ,םידגב ןורא ,הטימ םיטנדוטסה תונועמב רייד לכ תושרל .תואסכו לכוא ןחלוש ,םייריכ ,ררקמ ,תונוראב דיוצמ חבטמה .םיתורשו תחלקמ ,חבטמ ,םירוגמ ירדח רפסמ הריד לכב .עבש ראבב סוקרמ ש"ע סופמקל דומצב םימקוממ תונועמה

םירדחב םינקתמ
.תוריינ לסו םירפס ףדמ ,אסכ ,הביתכ ןחלוש ,םידגב ןורא ,הטימ םיטנדוטסה תונועמב רייד לכ תושרל .הרידה ןויקינ לש התואנ הרימש לע םיחקפמ ןועמ לכב תונועמה יתוריש לע םינוממה .דבלב םיריידה ידי לע השעי תורידה ןויקינ .לושיבו לכוא ילכל םמצעל גואדל םיריידה לע .לגורקימ שי תורידהמ קלחבו תואסכ ,לכוא ןחלוש ,םייריכ ,ררקמ ,תונוראב דיוצמ חבטמה .[תוריד רפסמל םיפתושמ םיתורישה 'ד תונועמ יניינבמ דחאב] .םיתורישו תחלקמ ,חבטמ ,םירוגמ ירדח רפסמ הריד לכב

.תונועמה לכב םימייק הז רוביח יתוריש .תיאטיסרבינואה תשרל עובק רוביח ידי לע םיטנדוטסה תונועמב םרדחמ בושקת ןווגמ םיריידה תושרל דימעמ בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינואב בושחימה ךרעמ .הנשה לכל ח"ש 300 אוה תורישה ריחמ :םירוגמה ירדחב טנרטניא רוביח


םינפבמ תונועמה לע טבמ
ואפילו פינת ישיבה בתוך הדירה
ואפילו פינת ישיבה בתוך הדירה
חדר שינה לאדם אחד
חדר שינה לאדם אחד
חדר לשניים באגף המשופץ
חדר לשניים באגף המשופץ

םידחוימ םיתוריש
.םלוכל ןתניי תורישה ע"שת ל"הנש תליחת דע הארנה לככ ךא ,שדחה ףגאב 'ד תונועמב ןתינ תורישה םויכ :םירדחב םילבכב היזיבלט .םולשת אלל הממיה תועש לכ ךשמב תונועמה ירייד שומישל 'ד -ו 'ג תונועמב תומייק תוירוביצ בשחמ תותיכ
.םינגזמ תנקתה הרוסא ךא םיננצמו םיררוואמב שמתשהל םיאשר םיטנדוטסה תורידה רתיב .'ג תונועמ לש יחרזמה ףגאבו 'ד תונועמ לכב םינקתומ ריוא ינגזמ :ריוא גוזימ


תונועמה לע טבמ
במעונות הסטודנטים כ-2100 מיטות מתוכן 174 דירות לזוגות נשואים
במעונות הסטודנטים כ-2100 מיטות מתוכן 174 דירות לזוגות נשואים
המעונות ממוקמים משני צדי הקמפוס וכן בדירות בבתים מרוחקים יותר
המעונות ממוקמים משני צדי הקמפוס וכן בדירות בבתים מרוחקים יותר
המעונות מיועדים לכלל הסטודנטים, כולל תלמידי המכינות הקדם אקדמיות
המעונות מיועדים לכלל הסטודנטים, כולל תלמידי המכינות הקדם אקדמיות

ישומיש עדימ
הלבקו המשרה
.ץובישה תשקב תא הטיסרבינואה לש טנרטניאה רתאב ןיזהל רבכ ןתינ םולשתה רחאל דחא םיקסע םוי .הטלחהה ךיראתמ םוי 21 ךות רערעל ןתינ תילילש הבושת לע .טנרטניאה ךרד וא ,בוקנה ןוערפה דעומ דע רבושה לע םימושרה םיקנבהמ דחאב ומלשל שיש םולשת רבוש םג הבושתה בתכמ םע םילבקמ םיאכזה .הטיסרבינואב המושרה ותבותכ יפ-לע השקבה שיגמ לא חלשנה ישיא בתכמבו ילוקה הנעמב ,טנרטניאה רתאב עדימה קסויקב תומסרפתמ תואכזה יבגל תובושתה .הטיסרבינואה רתאמ הדרוהל ןתינה ,תונועמל השקב ספוט תועצמאב השקב שיגהל שי ,תונועמל םשריהל ידכ

תונועמב ץוביש
.םיטנדוטסה יתבל םג וחלשיי םהיבגל תועדוהו ,עדימה קסויקב טנרטניאה רתאב ומסרופי תונועמב הטילקה ימיו םיריידה ץוביש

.'ד תונועמבו 'ג תונועמב ונכושי םיאושנ םירייד .רדימע תורידו 'ד תונועמ ,('ג) יקסבוטולז תונועמב תועצומ םידיחיל תורידה .דיחיל רדחב תופידעב םיצבושמ רתוי תוהובג םינש ידימלת .הלא תונועמב רוגל םישקבמה ןיב יארקא ןפואב ךרעיי םירדחל ץובישה - 'ד תונועמבו ('ג) יקסבוטולז תונועמב דיחיל םירדחב וצבושי 'ב הנש ידימלת לש ןטק רפסמ .רדחב םיינש וצבושי 'ב הנשו ,'א הנש ידימלת , תימדקא םדקה הניכמב םידמולה םיטנדוטס

08-6472366 :ןופלט ,דפרס הלא – תונועמ ד"מר :םיפסונ םיטרפ
vip+meonot@bgu.ac.il
08-6472365 :ןופלט ,יבוקעי הנדרי – תונועמ רודמ תריכזמ
vip+meonot@bgu.ac.il


...טבמ דועו
בכל מעון ממונה האחראי על תחזוקת המבנים, הציוד ופעילות סדירה ושוטפת
בכל מעון ממונה האחראי על תחזוקת המבנים, הציוד ופעילות סדירה ושוטפת
במעונות מדריכים חברתיים הדואגים לפעילות חברתית, ולפתרון בעיות אישיות
במעונות מדריכים חברתיים הדואגים לפעילות חברתית, ולפתרון בעיות אישיות
הקריטריונים לקבלת מעונות מבוססים על מדדים כלכליים והישגים בלימודים
הקריטריונים לקבלת מעונות מבוססים על מדדים כלכליים והישגים בלימודים

םימולשתו הריד רכש
.הטיסרבינואה עבקתש תרחא הפוקת ידמ וא/ו ןכרצל םיריחמה דדמל דומצב שדוח ידימ ןכדועמו הנש לכב ילוי שדוח דדמ יפ לע עבקנ הרידה רכש

:הרידה לדוגבו תונועמה גוסב יולת אוהו ןווגמ אוה הרידה רכש
(הלעמו 'ב הנשמ םיטנדוטסל דעוימ) דיחי רדחל ח''ש 829-ו םיפתוש ינשל רדחל ח''ש 655 :ץפושמ יחרזמ ףגא -'ג תונועמ
.יושנ גוזל רדחל ח''ש 1,518-ו (הלעמו 'ב הנש) דיחי רדחל ח''ש 759 :יברעמ ףגא -'ג תונועמ
.יושנ גוזל רדחל ח''ש 1,776-ו (הלעמו 'ג הנש) דיחי רדחל ח''ש 829 :יחרזמ ףגא -'ד תונועמ
.יושנ גוזל רדחל 1,638-ו (הלעמו 'ב הנש) ץפושמ דיחי רדחל ח''ש 798-ו דיחי רדחל ח''ש 819 ,('א הנשו תוניכמ ידימלתל דעוימ) םיפתוש ינשל רדחל ח''ש 630 :יברעמ ףגא -'ד תונועמ


ייעוץ אישי חינם
בוא נמצא ביחד את מוסד
הלימודים המתאים לך ביותר
פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים