יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש

מדריך המעונות
בחר קמפוס:
הפקולטה לחקלאות

םיניינב 10-ב תוטימ 350

בניין המעונות
תונועמה ןיינב
.הכומנ תופידעב ךא ,לקשית םתודמעומ .הביבסהו תובוחר יבשות םג תונועמל תודמעומ שיגהל םיאשר תעכו התוינידמ תא הטיסרבינואה התניש הנורחאב .םילשוריב ישארה סופמקב םילחה םושירו הלבק ילהנ םתוא הלש םיטנדוטסה תונועמ יבגל םילח ןכ לעו ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש תימדקא החולש איה תובוחרב תואלקחל הטלוקפה

הלבקל םינוירטירק
.הביבסה וא תובוחר יבשות םה םא וליפא - תונועמב רוידל השקב שיגהל םיאשר ,תיטנוולרה ל"הנשב םידומילל ולבקתהש ,ןיינמה ןמ םידימלתכ םימושרה םיטנדוטסה לכ

.36 ליג לעמ םיטנדוטסו ,םיטפשמבו האופרב םיחמתמ ,%50-מ תוחפ לש ףקיהב םידמולה םיטנדוטס , ףסונ ינש וא ןושאר ראותל םידמולו תירבעה הטיסרבינואב ינש/ןושאר ראות ומייסש םיטנדוטס ,לבוקמל רבעמ םהידומיל תא םיכשומה םיטנדוטס :םיאכז אל

תונועמה הנבמ
.רתוי הובג ד"כש הבגנ םהילעש ,םידיחיל םירדחב תואצמנ תוטימ 170-ו ,רדחב םיטנדוטס 2-ל םיפתושמה םירדחב תואצמנ תוטימ 180 .םירוגמ יניינב 10-ב תורוזפו ,דבלב םיקוור םיטנדוטסל תועצומה ,לכה-ךסב תוטימ 350-כ ןועמב .תובוחר ריעב סופמקה חטש ךותב םימקוממ תואלקחל הטלוקפה לש םיטנדוטסה תונועמ
.זג םייריכבו ררקמב דייוצמ ףתושמה חבטמהו ,אסיכו הביתכ ןחלוש ,םידגב ןורא ,הטימ שי רדח לכב

.םיתורישו תוחלקמ ,חבטמ הריד לכב שי םידיחיה ירדחב םירוגמב .םיפתושמ תוחלקמו םיתוריש ,םיחבטמ םיטנדוטסה תושרל םידמוע תונועמהמ קלחב

089473177 :תורשקתה יכרד .הממיב תועש 24 ךשמב ןוחטיב דקומ לעופ םוקמב .(1 ןיינב) היזיוולט רדחו (12 ןינבב) הליל ןודעומ-באפ ,(2 ןיינב) תסנכ תיב ,הדעסמ ,םיבשחמ זכרמ ,ןומדקא תונח םיאצמנ תונועמה רוזאב

הריד רכש
:ט"סשת םידומילה תנש לש ד"הכש עבקנ ויפ לע ,2008 ראורבפ שדוח לש דדמל םינוכנ םיריחמה
.ח''ש 775-ל 650 ןיב ענ ריחמה :םייגוז םירדח
.ח''ש 1,350-ל 850 ןיב םיענ םיריחמה :דיחי ירדח
.הנונרא םיללוכ אל ךא למשחו זג ,םימ תונובשח םיללוכ םיריחמה
.קזב לש תיתשת םע טנרטניאל רוביח שי םינינבהמ קלחב


ייעוץ אישי חינם
בוא נמצא ביחד את מוסד
הלימודים המתאים לך ביותר
פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים