יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש

מדריך המעונות
בחר קמפוס:
מכללת אורט בראודה

םינורוגמ 29-ו םיניינב 6-ב תוטימ 533

המכללה ממוקמת בראש גבעה ממנה נשקף נוף נפלא
אלפנ ףונ ףקשנ הנממ העבג שארב תמקוממ הללכמה
.םהייח תוכיא רופישל םינקתמו םיטנדוטסה תחוורל םינוש םיתוריש םיללוכ תונועמה .הוולש תשוחתל םרוגה םיהדמ ףונו תועבג ןיב םיאצמנ ,סופמקה חטשב םיאצמנה ,םיטנדוטסה תונועמ .םרכה תיב תעבג לש אלפנה ףונה לע הפיקשמ לאימרכב "הדוארב טרוא" הסדנהל תימדקאה הללכמה

תונועמה הנבמ
.םיאושנ תוגוזל תומאתומה תוריד ןכו ,םיכנל תומאתומה דיחי תוריד שי תונועמה יניינבב .חבטמו ,חוורמ ןולס ,תוחלקמ 2 ,םיתוריש ירדח 3 ,הניש ירדח 3 שי וזכ הריד לכב .םיטנדוטס 5-ל תודעוימו םירדח 4 תונב ןה תופסונ תוריד 22 .דומיל תוניפו ,חבטמ ,םיתוריש ,תחלקמ שי הריד לכב .םיטנדוטס 2-ל תודעוימה רדח תוריד 133 ןנשי םיניינבב .םינורוגמ 29-ו םיניינב 6 םיללוכ תונועמה .ר"מ 10,000-כ לש חטש לע םיערתשמ "הדוארב טרוא" תונועמ

.תחלקמו ,םיתוריש ,הניש ירדח 3 ןורוגמ לכב .דחא לכ םיטנדוטס 5-ל םידעוימה םינורוגמ 30 םיבצינ םינורוגמה םחתמב

תונועמב םינקתמ

במעונות פועלים: מועדון, פאב, חדר כביסה, בית כנסת וחוות מחשבים
םיבשחמ תווחו תסנכ תיב ,הסיבכ רדח ,באפ ,ןודעומ :םילעופ תונועמב
."קזב" לש ןופלט וקל תיתשתו ,טנרטניאל רוביח ,תואסכ ,לכוא ןחלוש ,םייריכ ,ררקמ ,חבטמ תונורא ,םידומיל ןחלוש ,םירפס תויננוכ ,םידגב תונורא ,תוטימ :ללוכה אלמ טוהיר םייק םמצע םירדחב .םיבשחמ תווחו תסנכ תיב ,הסיבכ ירדח 2 ,באפ ,ןודעומ :םילעופ תונועמה חטשב

ישומיש עדימ
ץובישו הלבק

מכללת אורט בראודה
הדוארב טרוא תללכמ
.תויופידע יפל תונועמל םיטנדוטסה תלבק לע הטילחמו (םיאסדנה גיצנו ,םיטנדוטס תדוגא גיצנ ,ימדקא גיצנ ,טנקידה יגיצנמ תבכרומה) תונועמה תדעו תסנכתמ המשרהה םות רחאל .ילוי עצמאב תמייתסמו יאמ תליחתב הליחתמ תונועמל המשרהה .דועו ל"הצב תורישה ,םיישיאה וינותנ ,הללכמהמ וירוגמ םוקמ קחרמ ,ימונוקאויצוסה בצמ לע תכמסנ תונועמל הלבק לע הטלחהה .דבלב תוטימ 533 םינומה ,תונועמב םירוגמ תלבקל שיא 1,000-מ הלעמל םינופ הנש לכב

.תאלמתמ השקבה ,בורל .םירבח םע םירוגמל ץבתשהל שקבל יאשר טנדוטסה ,ןכ ומכ .'וכו ,ןושיע ילגרה ,תורשכ תרימש ןוגכ םיישיא םינותנ ןייצמ אוה וב ,םיישיא םיטרפ סיטרכ הבו הלבק תכרע תונועמל לבקתהש טנדוטס לכל תחלוש הללכמה

הריד רכש
.דועו םיבשחמ תווח ,הסיבכ :ןוגכ םיפסונ םיתורישו (םיניינבב) תורידה לכב םניח טנרטניא ,הנונרא ,םימ ,למשח :ללוכ הרידה רכש .ח"ש 580 םינורוגמבו ,שדוחל ח"ש 660 לע דמע םיניינבה יגוס לכב הרידה רכש
.(שדוחה ותוא רובע) שדוח לכב 5 - ב הבגנו דבלב עבק תארוה תועצמאב עצבתמ תונועמל םולשתה

םיפסונ םיטרפ
dorms@braude.ac.il
:תינופלט תונפל םג ןתינ
, 04-9901996 ,04-9901958 ,04-9901811
04-9901989 ,04-9901766 :סקפ


ייעוץ אישי חינם
בוא נמצא ביחד את מוסד
הלימודים המתאים לך ביותר
פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים