יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש

מדריך המעונות
בחר קמפוס:
מכללת אורנים

םירדח 114-ב תוטימ 240

מכללת אורנים - דואגת לרווחת הסטודנטים
םיטנדוטסה תחוורל תגאוד - םינרוא תללכמ
.םיטנדוטסה ידלי רובע ןועמ םג לעופ דסומה חטשב .תוירקהו הפיח םעו ,הכומסה ןועבט-תירק םע סופמקה תא תרבחמ תירוביצ הרובחת .ומש תא דסומל ונתנש ,ןרוא יצע ןיב ,הקירומ העבג שאר לע םינכוש דחאכ סופמקהו תונועמה .למרכה ירה סכר תולגרמל ןכושה ,סופמקה חטשב םימקוממ "םינרוא" ךוניחל תימדקאה הללכמה תונועמ

תונועמה הנבמ
.דועו רשוכ רדח ,טנדוטסל ןודעומ ,הסיבכ רדח ,םיבשחמ רדחמ תונהיל םילוכי תונועמה ירייד .םיתורישו תחלקמ ,ררקמ ,לושיב תניפ ,םינורזמו תוטימ ,הביתכ תונחלוש ,חבטמ תונורא ,ריק תונורא ,םומיח ,(םירדחהמ קלחב) גוזימ ,יטוחלא טנרטניא:םיצוחנ םירזיבא םיללוכ םירדחה .םיטנדוטס 250-כ הנש ידמ תונועמה םיסלכאמ לכה ךסבו ,רדח לכב םיטנדוטס 2-3 םינילמ תונועמה ירדח 114

ישומיש עדימ
הלבקו המשרה
ךסב המדקמ ףורצב "תונועמב םירוגמ תשקב" ספוט תא תונקיידב אלמל םישקבתמ םירוגמב םיניינועמה .הפוגל השקב לכ תקדוב רשא תדחוימ הדעו י"ע תועבקנ הלבקל הדימה תומאו לבגומ תונועמב תומוקמה רפסמ
.(רדח תלבקל רושיא הווהמ וניא המדקמה םולשת) ח"ש 330
.ראוד ףינס לכב וא תונועמה דרשמב לבקל ןתינ המדקמה רבוש תא
.(הבוח תרוקב 'פס ללוכ .ז.תו םש אלמל שי) ,םינרוא ל"כשל 8-62125-5 ןובשח 'סמל הדקפה)
04-9838\862\863:תינופלט וא יארשא סיטרכ תועצמאב דומיל רכשל תורישי םלשל ןתינ
36006 ,ןועבט תירק ,םינרוא תללכמ ,תונועמ ,םיסינ יסוי :ראודה תועצמאב וא 04-9838755:סקפל תונועמה דרשמל חולשל שי "תונועמ תשקב" ספוטה ףורצו המדקמה םולשת רחאל

רבמטפס שדוח עצמא דע ונתני ץובישה יבגל תובושת

הריד רכש
.שדוחל ח"ש 415 :תוטימ שולש ןב רדחב הטימ
.שדוחל ח"ש 525 :תוטימ יתש ןב רדחב הטימ
.שדוחל ח"ש 625 אוה ריחמה םינרואב טנדוטס וניאש גוז ןבל
.דדמל םידומצ םימולשת 7-ב קנבב עבק תארוה תועצמאב םוכסה תא םלשל ןתינ .דומיל רכשל הדיחיל ,הנשה לכ רובע שארמ רבעוי תונועמה רובע םולשתה

םינגזמ תנקתה
.וחוקיפבו ותמכסהב קר עצבתתו םינרוא יאלמשח םע םואיתב תושעיהל תבייח ותפלחה וא ןגזמ תנקתה .הלהנהה רושיאל ףופכב ,תונועמה ירדחב (דבלב םילצופמ) םייטרפ םינגזמ ןיקתהל םיאשר "םינרוא"ב תונועמה ירייד

.הז ץופיש תואצוה םולשתב רדחה ירייד וביוחי ,רדחב ןגזמה תנקתה תובקעב ץופישב ךרוצ לש הרקמ לכב .הנומה לש הניקתה ותוליעפ לע םיארחא ןגזמה ןקתומ ובש רדחה ירייד .ןגזמה תלעפהמ האצותכ תומרגנה למשחה תואצוה רובע םולשתב וביוחי רדחה יריידו למשח הנומ דמצוי ןגזמ לכל


ייעוץ אישי חינם
בוא נמצא ביחד את מוסד
הלימודים המתאים לך ביותר
פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים