יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש

מדריך המעונות
בחר קמפוס:
מכללת תל חי

תונועמ ימחתמ השולשב תוטימ 290

על הדשא בתל חי
יח לתב אשדה לע
.ץוביקה לש הכירבלו רשוכה רדחל םילזומ םיריחמב הסינכ ןכו החנהב תוחוראו הסיבכ יתורש םיעיצמ םיצוביקהמ קלח .םייביטקרטא םיריחמבו םינוש םיטרדנטסב רויד ירדסה הללכמה רוזאב םיצוביקו םיבשומ םיעיצמ ,ףסונב .םיטנדוטס 290-כ םינילמו ,הנומש תירק ןופצב תודוצמה תמוצל ךומסב םירוגמ תנוכש ךותב םימקוממ םימחתמה .תונועמ ימחתמ השולשב רויד תונורתפ םיטנדוטסל העיצמ יח לת תללכמ

.הנומש תירק זכרמל םיעסונ 2-ו 1 'סמ דגא יוקו הללכמל תונועמהמ עסונ דגא לש 80 וק :תירוביצה הרובחתב םג שמתשהל ןתינ ךא ,הללכמל תונועמה םחתמ ןיב םירשקמ םיינפואו הכילה ילולסמ

רוידה תונורתפ
בהזה ןיע תונועמ
.רתוי הובג םולשת תרומת ,דחא טנדוטס ןטקה רדחבו ,םיטנדוטס ינש םירג (ןוחטב רדחכ םג שמשמה) לודגה רדחב :םירדח ינשל תוקלוחמ "בהזה-ןיע"ב תורידה .תיגולונכטה הללכמה ידימלת רובע תוטימ 84 שי בהזה ןיע תונועמב

.ןויקנ ירמוחו ,ףרוחל םומיח ירונת ,לושיב-ילכ ,תוירכ ,תוכימש ,םיעצמ םמיע איבהל םישרדנ םיטנדוטסה .תונורא ,תואסכ ,תונחלוש ,םינרזמ ,תוטימב תטהורמ הרידה .הרידב םיריידה לכל םיפתושמה ,זג-םייריכו ררקמ ללוכה חבטמו תחלקמ ,םילופכ םיתוריש ,הבישי תניפ :הליכמ הריד לכ

.םיפתושה ןיב הווש ןפואב קלוחי םולשתהו (םיישדוחל תחא) הריד לכב למשח הנומ תאירק י"פע למשחה תכירצ רובעב וביוחי תונועמב םיריידה .למשחה תכירצ תא ללוכ וניאו הנונראה ימולשתו םימהו זגה תכירצ תא ללוכ הרידה רכש .לודג רדחב דיחיל שדוחל םילקש 800 ,ןטק רדחב דיחיל שדוחל םילקש 750 :הרידב םיינש לש הרקמב .דדוב רדחב ריידל שדוחל םילקש 700 ,םיינשל ףתושמ רדחב ריידל שדוחל םילקש 550 :הרידה רכש

םימורטה תונועמ
.תונורא ,תואסכ ,תונחלוש ,םינרזמ ,תוטימב תטהורמ הריד לכ .הרידב םיריידה לכל םיפתושמ ,זג םייריכבו ררקמב דיוצמה חבטמו תחלקמ ,םיתוריש הריד לכב .דחא טנדוטס רדח לכב ,םירדח השולשל תקלוחמ הריד לכ .'ב-ו 'א הנשמ םיטנדוטסל תוטימ 144 םיליכמ "םימורט"ה תונועמ

.הרידל םיפתושה ןיב הווש ןפואב קלוחי למשחה תכירצ ןובשח כ"הס .(םיישדוחל תחא) הריד לכב למשח הנומ תאירק י"פע למשחה תכירצ רובעב ובייוחי תונועמב םיריידה .למשח תכירצ תא ללוכ אלו הנונראהו םימה ,זגה ימולשת תא ללוכ הרידה רכש .ןכרצל םיריחמה דדמל דומצ הרידה רכש .ןגזמ םע רדחל שדוחל םילקש 780 .ןטק דדוב רדחב ריידל ןכו ,לודג דדוב רדחב ריידל שדוחל םילקש 750 :הרידה רכש

(םישדחה) הדצמ רה תונועמ
םחתמב .ידרשמ אסיכו הדובע ןחלוש ,םידגב ןורא ,הטימ שי רדח לכב .ןולסו ,לגורקימו םיילמשח םייריכ ,ררקמב דיוצמ חבטמ ,תחלקמו םירדח תודיחי יתש הריד לכב .הרידב םיטנדוטס העבראל תודעוימ ןה .יתריד ןגזמ ללוכ ,ההובג המרב תודייוצמ תורידה לכ .'ג-ו 'ב הנשב םיטנדוטסל תופידעב תועצומה תוריד 120 הלא תונועמב
.םיבשחמ רדחו )םולשתב(הסיבכ רדח ,ןודעומ שי תונועמה

.(םיישדוחל תחא) הריד לכב למשח הנומ תאירק י"פע למשחה תכירצ רובעב ובייוחי תונועמב םיריידה .למשח תכירצ תא ללוכ אל ךא הנונראהו (הגירח ללוכ אל) םימה ,זגה ימולשת תא ללוכו ןכרצל םיריחמה דדמל דומצ הרידה רכש .ןגזמ םע רדח תרידב דיחי ריידל שדוחל םילקש 950 ,ןגזמ םע (םירדח השולש תב הלודג הריד) דדוב רדחב ריידל שדוחל םילקש 850 ,ןגזמ םע (םירדח ינש תב הנטק הריד) דדוב רדחב ריידל שדוחל םילקש 800 :הרידה רכש

11 ןונבלה תונועמ
.'גו 'ב םינשמ םיטנדוטסל הנושאר תופידעב םינתינ תונועמה
שמשל ומאתוהו יטרפ םזימ ורכשנ םינבמה .ריוא גוזימ ללוכ ,ההובג המרב םיבצועמו םיחוורמ םירוגמ
.דיוצמ הסיבכ רדח דמוע םיטנדוטסה תושרל .םיטנדוטס תונועמכ
חבטמ שי הריד לכב .םירדח ינש תונב תורידו ,ןולסו דיחי טנדוטסל םירדח השולש תונב תוריד ןיינבב
,הטימ שי רדח לכב .םיפתושמ םיתורישו ןולס ,לכוא תניפ ,לגורקימו םיילמשח םייריכ ,ררקמב דיוצממ
.ידרשמ אסיכו הדובע ןחלוש ,םידגב ןורא
:הרידה רכש
םירדח השולש תרידב רדחב ריידל שדוחל םילקש 850
םירדח ינש תרידב רדחב ריידל שדוחל םילקש 800
רדח תרידב דיחי ריידל שדוחל םילקש 950
.םידחוימ םירקמב תונתינה ,דיחי תוריד שש לוכה ךסב ןנשי*
.(שפנל שדוחל בוק 2.5 ל רבעמ) םימ תכירצב הגירח אלו למשח תכירצ םיללוכ אל ךא הנונראו םימ םיללוכ םיריחמה

טנדוטסל םיתוריש
םיטנדוטסה ללכ תושרל םידמועה םיבשחמ רדחו הסיבכ רדח םייק "םזיה תונועמ" ןיינבב .םולשת תרומת ןופלט וק לבקל טנדוטס לכל רשפאמה קזב לש סופמקלט תוריש םייק תונועמה לכב
.הינח ,םיבשחמ ירדח ,ןודעומ ,(םולשתב) םייטמוטוא הסיבכ יתוריש :ןוגכ םייולנ יתורשו ,לועפתו הקזחא יתורישמ םינהנ תונועמב םיריידה
.(רשוכ רדח , יוליב ,תוינק זכרמ) ."הימחנ" ןוינקל הברקב םיאצמנ םיטנדוטסה תונועמ רשוכ רדח ,סינט ישרגמ ,תסנכ-יתב ,יוליב יזכרמ ,"הימחנ" ןוינק -תוינק זכרמל הברקב םיאצמנ םיטנדוטסה תונועמ
.תונוש ןוחטיבו תויעב לע תונעל הדובעה תועש ירחא םיפוחד םירקמב לופיטל ןרות דיקפ םיטנדוטסה תושרל דמוע םחתמ לכב ףסונב

ישומיש עדימ
ץובישלו הלבקל םינוירטירק
.םיטנדוטסה תושקבב תיברמ תובשחתה ךות קתוו ילעבל תופידע ןתנית ,םירדחל םיטנדוטסה ץובישב .םידדוב םיטנדוטסל וא םיכנ םיטנדוטסל תופידע שי .הללכמהמ טנדוטסה לש םיעובקה וירוגמ לש קחרמב תובשחתה ךות השעית תונועמל םיטנדוטסה תא לבקל הטלחהה

המשרה
.תודחוימ תושקב תדומעב םשקובמ תא ןייצל םישקבתמ ,הצובקכ וידחי רוגל םינינועמה םידימלת .ולפוטי אל ,םידומילל ולבקתה אל ןיידעש םידמעומ לש תושקב .טסוגואב 31-ה דעו יאמב 15 -המ םה המשרהה ידעומ .תונועמה דרשמ ידיל 12210 ןוילע לילג .נ.ד :הללכמה תבותכל ראודב חולשלו יח-לת תימדקאה הללכמה לש טנרטניאה רתאמ דירוהל שי תונועמ תלבקל המשרהה יספט תא

םיפסונ םיטרפל
.04-6905033 :ןופלטב תונועמה דרשמל תונפל ןתינ
email: meonot@telhai.ac.il
yehiel@telhai.ac.il

הביבסה יבושייב רויד תונורתפ
ךורב ןייעמ ץוביק
.שדוחל ח''ש 100 לש םולשת ךירצמ רוביחה ןקלחבו םילבכ ללוכ הרידה רכש ןהמ קלחב ,ילמשח דוד שי תורידה לכב .ןופלטו למשח ,םימ ימולשת ללוכ וניאו הנונרא ללוכ הרידה רכש .(ררקמו תואסיכ,לכוא ןחלוש) ישדוח םולשתב טוהיר רוכשל ןתינ .ןוחבטמו תונורא ,הטימ :יקלח טוהיר הריד לכב .םירדח השולש דע םיינש תורידו וידוטס תוריד :עקרק תוריד לש בחר ןווגמ עיצמ ץוביקה
.שדוחל ח''ש 2,500-ל 800 ןיב ענ הרידה רכש
.ינוי-יאמב תונפל ץלמומ .050-5576454 ,יגח :םיפסונ םיטרפל

יכדרמ תואנ ץוביק
.צ"החא תועשב ,052-3781843 סומע :םיפסונ םיטרפל .הירפסלו סינטה ישרגמל ,ץיקב הכירבל תישפוח הסינכ הנשיו תילוכרמ תלעופ ץוביקב .םולשתב םוליצ תונוכמו הסיבכ יתוריש .זגו ןופלט ,למשח ימולשת ללוכ וניאו םילבכל רוביחו תועש 24 םימח םימ ,הנונרא ללוכ הרידה רכש .םיפתושל רתוי תולודג תורידל שדוחל םילקש 1,500-כו דיחי תרידל שדוחל םילקש 920-מ לחה :הרידה רכש .ררקמו דיחי תטימ הריד לכב .םירדח השולש וא םיינש ,רדח לש תוריד

בושי ראש בשומ
.תילוכרמ תלעופ בשומב .ןופלטו למשח ימולשת ללוכ וניא הרידה רכש .תועש 24 םימח םימו הנונרא ללוכו שדוחל םילקש לע דמוע הרידה רכש .היזגו ררקמ ,ןחלוש ,הפס ,הטימ תחא לכב ,םירדח ינש תוריד

םע בגשמ ץוביק
.ינוימ לחה רשק רוציל ןתינ 054-5613004 ,יבא :םיפסונ םיטרפל .הכירבל תישפוח הסינכו תילוכרמ ,(ילמס םולשתב) רשוכ רדחו הסיבכ :םיפסונ םיתורש .זגו ןופלט ,למשח ימולשת ללוכ וניא הרידה רכש .םינוש תוברת יעוריאלו הכירבל הסינכ ,'סי'ל רוביח ,םימ ,הנונרא ללוכו שדוחל םילקש 970-1,600 ןיב ענ הרידה רכש .ףסונ טוהיר גישהל ןתינ .ןוראו ררקמ שי הריד לכב .הניג םע עקרק תוריד ןקלח ,םירדח השולש דע רדח תונב תוריד

דלאס רפכ ץוביק
.רבוטקוא ףוס דעו ינוי עצמאמ 057-3793801 ,ירבג :םיפסונ םיטרפל .רשוכה רדחלו הכירבל הסינכ רשפאתת ,ףסונב .םולשתב םלוכ ,לכואה רדחב םיירהצ תוחוראו םוליצ ,הסבכמ יתוריש שי ףסונב .(ח"ש 25 וק תולע) ןופלט ,למשח ימולשת ללוכ וניאו םימו םילבכ ,הנונרא ללוכ הרידה רכש .םירדח השולש תרידל םילקש 1600 -ו,םירדח ינש תרידל םילקש 1250 :םיפתושל .שדוחל ח"ש 700-900 -דיחיל :הרידה רכש .עציהל םאתהב ףרוצי ףסונ טוהיר .םייריכו ררקמ ,םידגב ןורא תוללוכו תוגזוממ תודיחיה לכ .םינאוורקו םירדח השולש דע רדח תונב תוריד

םירשוגה ץוביק
.04-6956358 ,יבא :םיפסונ םיטרפל .רשוכה רדחלו הכירבל תלזומ הסינכ רשפאתת .הדעסמו באפ ,תילוכרמ ,(םולשתב) הסיבכ יתוריש שי ץוביקב .ח''ש 800-1,500 ןיב םיענ הרידה רכש יריחמ .תוגזוממ ןתיברמ ,טוהיר תוללוכ תורידה לכ אל .םירדח השולש דע דחא רדח תונב עקרק תוריד

ןד ץוביק
.04-6953767 םיפסונ םיטרפל .עבטה תרומשלו הייחשה תכירבל הסינכ ,לכואה רדחב םיירהצ תחורא ,תילוכרמ ,הסבכמ :םולשתב םיפסונ םיתוריש .ןופלטו למשח ימולשת ללוכ וניאו םילבכל רוביחו זג ,הנונרא ,תועש 24 םימח םימ ללוכ הרידה רכש .םירדח יצחו םיינש תרידל םילקש 1450-1800 ,םירדח ינש תרידל םילקש 1000-1300 ,דיחי תרידל שדוחל םילקש 875 :הרידה רכש .ןגזמו ררקמ ,דיחי תטימ ,אסיכ ,ןחלוש ,ןורא הריד לכב .םירדח יצחו םיינש דע רדח לש תוריד

ידעלג רפכ ץוביק
.ילוימ לחה ,050-7248811 יתור :םיפסונ םיטרפל .הכירבל %50 לש החנה ןתנית ףסונב .טנרטניאו ןופלט ,הנונרא ,למשח ימולשת ללוכ וניאו 'סי'ל רוביח ,תועש 24 םימח םימ ללוכ הרידה רכש .הלודג גוז תרידל ח''ש 1,900-ו הנטק גוז תרידל ח''ש 1400-1400 ,םיפתוש תורידל םילקש 1050-1250 ,רדח תרידל שדוחל םילקש 1000-1200 :הרידה רכש .ררקמו םידגב ןורא ,הטימ שי הריד לכב .תולודגו תונטק םיפתוש ינשל םירדח השולש תוריד ,חבטמ ילב וא םע רדח תוריד

הנפד ץוביק
.052-3784101 ,הניר :םיפסונ םיטרפל .ןופלטו למשח ימולשת ללוכ וניא הרידה רכש .םימו הנונרא ללוכו ¤ 1500-ל 1000 ןיב ענ הרידה רכש .הטימו ןורא ,ןגזמ הריד לכב .םירדח השולש דע רדח לש תוריד
הדרוהל ץחל - תונועמל השקב ספוט

םיפסונ םיצוביק
052-3770640 ,םעיחי - רחשה תלייא
04-6955255 ,תידיא -ןנוג
054-7948733 ,הלוש -םולב רפכ
052-8971893 ,ופלודא -רימע
050-7783265 ,הביבא -רימש
054-4343583 ,יפאב - רינש
050-5864030 ,סירומ -הרנמ

םירחא רויד תונורתפ
.04-6900819 ןופלטב םיטנדוטסה תדוגאל וא 04-6900821 ,04-6900822 ןופלטב ןאקידה דרשמל תונפל ןתינ ,הנומש תירקבו םיבשומ ,םיצוביקב םירוגמל תופסונ תויורשפא יבגל םיטרפל
םע בגשמ ץוביק רתא
םירשוגה ץוביק רתא


ייעוץ אישי חינם
בוא נמצא ביחד את מוסד
הלימודים המתאים לך ביותר
פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים