יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש

מדריך המעונות
בחר קמפוס:
הטכניון

רזעילא תירקב החולשו ,סופמקב תוטימ 4,000

מעונות טכניון תחתון
ןותחת ןוינכט תונועמ
.(תירבעה הטיסרבינואה ירחא) לארשיב ולדוגב ינשה תונועמה סופמק איה ןוינכטה תירק ,ךרעל תוטימ 4,000 םע .ם"במר םילוחה תיבל ךומסב ,רזעילא תירקב םיאצמנה ,האופרל הטלוקפב םיטנדוטסל םידעוימה "לסק" תונועמ איצוהל ,רקחמהו םידומילה יניינבל ךומסב ,הפיחב ןוינכטה תיירקב םימקוממ ןוינכטה לש םיטנדוטסה תונועמ ינבמ תיברמ

ישומיש עדימ
תואכז
.רבעמ תושקב שיגהל ןתינ רטסמס לכ תליחתב .םתשקבב בשחתהבו (רתוי רפושמ ןועמ גוס לבקל יאכז אוה רתוי קיתו טנדוטסש לככ) םהלש הריבצה תודוקנ יפל ,םיוסמ ןועמ גוסל םיצבושמ ,רויד םהל רשואש םיטנדוטס .הנתמה תמישרל םירבעומ (הבושתה בתכמב תניוצמ הייחדה תביס) תילילש הבושת םילבקמש םיטנדוטס .הירחא האבה הנשב לבקי אל תמיוסמ הנשב תונועמ לביקש טנדוטסש ןכתי ךכ ,שדחמ תורחתה תחתפנ הנש לכב .שדחמ הנש לכב םיקדבנה םינוירטירק י"פע תעבקנ תונועמל תואכז

הלבקו המשרה
http://newstud.technion.ac.il :טנרטניאה ךרד תונועמל םשריהל ןתינ
.ראורבפ תליחתב ביבא רטסמס יבגלו ,טסוגוא ךלהמב תולבקתמ ףרוח רטסמס יבגל תובושת .ביבא רטסמס רובע רבמבונ שדוח ךלהמבו ,ףרוח רטסמס רובע לירפא שדוח ךלהמב השקבה ספוט תא םיאלממ (ןוינכטב רבכ םידמולש) םיליעפ םיטנדוטס

.04-8223166 ורפסמש ילוקה הנעמב הבושתה תא ררבל םג ןתינ .בתכב תובושת ולבקי םישדח םיטנדוטס .ינורטקלאה ראודב תובושתה תא ולבקי םיקיתו םיטנדוטס


תונועמה ירדחל טבמ
מעונות סנט לנשואים - סלון ומטבח
מעונות סנט לנשואים - סלון ומטבח
מעונות משופצים - חדר ליחיד
מעונות משופצים - חדר ליחיד
מעונות מזרח לרווקים - סלון ומטבח
מעונות מזרח לרווקים - סלון ומטבח

תונועמה הנבמ
.רדחב םיטנדוטס השולש לש םיניינבב ןותחת ןוינכט תונועמב םיררוגתמ הניכמה ירייד .םייריכו ררקמ הריד לכב ,תורידל םיקלוחמה םיניינבב .אסכו ןחלוש ,ןורא ,הטימ טנדוטס לכל .תוחפשמלו תוגוזל תודרפנ תוריד ןנשי .תונבלו םינבל םידרפנ תוריד / םיניינבל םיקלוחמ תונועמב םירוגמה .(רזעילא תירקב "לסק" ןועמל טרפ) ןוינכטה סופמקב םימקוממ םיטנדוטסה תונועמ

.הריד לכב ררקמ שי - הלא םיניינבב םג .לושיבל םייריכ םיללוכה םיפתושמ םיחבטמו ןיינבה לכל םיפתושמ םיתוריש םימייק םינשיה םיניינבהמ לכב

.םמש לע ראוד תבית לבקל םילוכי םירחאה םירוזאב םיררוגתמה םירייד .םיניינבב ראוד תוביתל ראוד תקולח הנשי "רטוז לגס"ו "חרזמ" ,"הדנק" תונועמב .רוזא לכ יבגל וטרופיש םיפסונ םיתוריש ןכו הסיבכ ישביימו הסיבכ תונוכמ םהבו הסיבכ ירדח שי םירוגמ רוזא לכב .ןוינכטה תשרל רוביח תדוקנ תמייק תונועמה לכב

חרזמ תונועמ
.הרידב םיריידה רפסמב קלוחת למשחה תולע םיקוור תרידב .למשחה ימולשתב םיאשונ םיטנדוטסה .םיגזוממ םישדחהו םינשיה םיניינבה .תחלקמו םיתוריש ,לכוא תניפ + חבטמ הריד לכב .רדח לכב רייד ,םירדח 5 תונב תוריד םיניינבה לכב .תונורחאה םינשב ונבנ "םישדחה" חרזמ תונועמ .םיעשתה תונשב ונבנ "םינשי"ה חרזמ תונועמ .(רשנ ןוויכמ) ןוינכטל יחרזמה הסינכה רעש דיל םימקוממ תונועמה

.הסיבכ רדחו טקרמינימ ,ןודעומ ,םיבשחמ תווח רוזאב :םידחוימ םיתוריש

04-8292403 :ףסונ עדימ

(ןיקביר) ןותחת ןוינכט תונועמ
.ןיינבה ןורדסמב םיאצמנו םיפתושמ םינוחבטמהו תוחלקמה ,םיתורישה - םיניינבה לכב .דרפנ סלפמ רייד לכל רשאכ ,(רדחב השולש םירג םהב הניכמה יניינבל טרפ) םיטנדוטס ינש םירג רדח לכב .םישימחה תונשב ונבנ תונועמה

.סופמקה בלל םוקמ תברקב השרוח ךותב םינכוש םיניינבה .הסיבכ רדחו םוליצ זכרמ ,טקרמרפוס ,תילוק רוא הירפס ,םיבשחמ תווח ,ןודעומ םייוצמ רוזאב :םידחוימ םיתוריש

04-8292349 :ףסונ עדימ

הדנק תונועמ
.הסיבכ רדחו הקיזומ רדח ובו שדוחמו לודג יתליהק זכרמ רוזאב :םידחוימ םיתוריש .(ןוינכטה תכירבל תחתמ) ,סופמקה ןופצב םימקוממ הדנק תונועמ .םיתורישו תחלקמ ,ןוחבטמ ,לכוא תניפ ,ןולס הריד לכל .רדח לכב רייד ,םירדח 5 תונב תוריד םיניינבה לכב .םינומשהו םיעבשה תונשב ונבנ תונועמה
04-8292180 :ףסונ עדימ


...טבמ דועו
מעונון העמים חדר ל-2
מעונון העמים חדר ל-2
מעון קסל - חדר ליחיד
מעון קסל - חדר ליחיד
מעונות שלון - חדר שינה
מעונות שלון - חדר שינה

ןוילע ןוינכט תונועמ
:םירוזא רפסמל םיקלחנ "ןוילע ןוינכט" תונועמ

.רדח לכב ריווא גוזימ םייק תורידה לכב .םיתורישו תחלקמ םיטנדוטס השולש םיינש לכל - םיניינבהמ קלחב .םיתורישו תוחלקמ הריד לכב .ןולסו לכוא תניפ ,חבטמ הריד לכל .דחא רייד רדח לכבשכ ,םירייד 5-6 הריד לכב .90-ה תונשמ םיניינב :"הקירמא הוונ תונועמ"

.ןיינבה ןורדסמב םיאצמנ םיפתושמה םיחבטמהו םיתורישה ,תוחלקמה .דרפנ סלפמ רייד לכל רשאכ ,הרידב םיטנדוטס ינש םירג תונועמה לכב .םיעבשה תונשב ונבנ תונועמה :"םימעה תונועמ"

."לי'צר'צ" םוירוטידוא לומ םימקוממ םיניינבה .תחלקמו םיתוריש ,לכוא תניפ ,חבטמ הריד לכל .רדח לכב םיטנדוטס ינש ,םירדח השולש תונב תוריד םיניינבב .90-ה תונשמ םיניינב :"טאנסה תונועמ"
.תורידה לכב ריווא גוזימ תכרעמ לעפת ע"שת םידומילה תנשמ לחה

.הרידל םיפתושמ םיתורישו תחלקמ ןוחבטמ םהלו םירייד 4-6 הריד לכב .רדחב דחא לש תורידל "הבסה" ורבעו ןותחת ןוינכט רוזיאב םימקוממה ,םישימחה תונשמ םיניינב :"םיצפושמ" תונועמ

.למשחה ימולשתב םיאשונ םיטנדוטסה .ריוא גוזימ םייק םיניינבה לכב .םיתורישו תחלקמ םיטנדוטס השולש םיינש לכל - םיניינבהמ קלחב .םיתורישו תוחלקמ הריד לכב .ןולסו לכוא תניפ ,חבטמ הריד לכל .דחא רייד רדח לכבשכ ,םירייד 5-6 הריד לכב .90 -ה תונשמ םיניינב :"הקירמא הוונ" תונועמ
04-8292419 :םיפסונ םיטרפל

.רו'ז הד םיטנדוטסה תדעסמ תמקוממ רוזאב .הסיבכ רדח שי תונועמ רוזא לכב :םידחוימ םיתוריש
04-8292419 :ףסונ עדימ

לסק תונועמ
.םיגזוממ םירדחה לכ .תוחפשמלו תוגוזל תוריד םג ןינבב .ןוחבטמו םיתוריש ,תחלקמ הריד לכב .רדח לכב דחא טנדוטס םקלחבו רדחב םיטנדוטס 2 םינכושמ םירדחהמ קלחב .(תוילעמ ללוכ) םירדח 3-ו 2 תונב תוריד ןינבב .('ג הנש תיתדבעמ האופרו) האופרל ס"היב ידימלתל םרקיעב םידעוימ םוקמב םירוגמה .ם"במר םילוחה תיבל ךומסב ,רזעילא תירקב םקוממו םיעבשה תונשב הנבנש תומוק בר ןינב אוה "לסק ןועמ"

.שובייו הסיבכ תונוכמ ,הנטק םיבשחמ תווח ,רשוכ רדח ,ןודעומ ,הירפס םידמוע םיריידה תושרל :םידחוימ םיתוריש
04-8515783 :ףסונ עדימ

תוחפשמו תוגוזל תונועמ
.למשחה ימולשתב ואשיי םיטנדוטסה .תוגזוממ תוריד תומייק םהב תונועמב .םיתורישו (םייריכו ררקמ) חבטמ ,ילמינימ טוהיר הריד לכב .םיפסונ םילוקישו םיטנדוטסה תופדעה ,גוזה תב/ןב ידומיל ,ןוינכטב קתוו לש םינוירטירק י"פע השענ תורידל ץובישה .תושדחו תיסחי תולודג תוריד דעו םיעבשה תונשמ תונטק תורידמ לחה תוריד לש םינוש םיגוס םנשי .תונועמה לש םינושה םירוזאב תורזופמ תוגוזל תורידה

.למשחה ימולשתב םיאשונ םיטנדוטסה ,תוגזוממ תוריד תומייק םהב םישדחה חרזמ תונועמב .םידלי/תוקונית רובע טוהיר ןיא .םיתורישו (םייריכו ררקמ) חבטמ ,ילמינימ טוהיר החפשמ תריד לכל .םיפסונ םילוקישו טנדוטסה תפדעה ,גוזה תב/ןב ידומיל ,ןוינכטב קתו לש םינוירטירק יפ לע השענ ץובישה .םישדחה חרזמ תונועמבו הדנק תונועמ רוזאב "םילדגמה" יניינבב תומקוממ תוחפשמל תורידה

הריד רכש
לסק שוג

רדחב 1 ח"ש 630
רדחב 2 ח"ש 478
(רפושמ) רדחב 1 ח"ש 814
תוגוז ח"ש 1,335
םידלי םע תוגוז ח"ש 1,614

הדנק שוג

(סורג+הדנק) רדחב 1 ח"ש 690
גזוממ םידדוב ח"ש 640
תוגוז – סורג ח"ש 1,348
תוחפשמ – 'א םילדגמ ח"ש 1,534
תוגוז – 'ב םילדגמ ח"ש 1,348

חרזמ רעשו ןוילע ,ןותחת ןוינכט שו

(הניכמ) רדחב 3 ח"ש 418
רדחב 2 ח"ש 469
רדחב 1 - םיצפושמ ח"ש 535
רדחב 2 - טנס ח"ש 483
(גזוממ)רדחב 1 – הקירמא הונ ח"ש 719
תוגוז – טנס ח"ש 1,241
רדחב דחא – שדח – חרזמ ח"ש 749
רדחב דחא – ןשי – חרזמ ח"ש 667
תוגוז - ןשי - חרזמ ח"ש 1,420
תוגוז – שדח חרזמ ח"ש 1,420
תוחפשמ – שדח - חרזמ ח"ש 1,670
(עקרק) תוגוז - 'ב שדח חרזמ ח"ש 1,382


ייעוץ אישי חינם
בוא נמצא ביחד את מוסד
הלימודים המתאים לך ביותר
פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים