יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש

מדריך המעונות
בחר קמפוס:
אוניברסיטת חיפה

םיניינב 4-ב תוטימ 1113

מועדון במעונות הסטודנטים (מתוך אתר אוניברסיטת חיפה)
(הפיח תטיסרבינוא רתא ךותמ) םיטנדוטסה תונועמב ןודעומ
.םיוולנ םיתורישבו םאתומ רוידב תודחוימ תויסולכואל הנעמ ןתינ ,ןכ ומכ .תסנכ תיב םג םייק תונועמה םחתמב .םוליצ תונוכמו םיבשחמ ,ראוד ,הסיבכ יתוריש םהבו םיתוריש ןווגמ םיעצומ תונועמה יריידל .ריעב השדחה הממור תנוכשבו תונועמה םחתמב תונועמ יגוס עברא .םינוש םיטרדנטסב תונועמ ירדח ןווגמ ,תוגוזו םידיחי ,םיטנדוטסל העיצמ הפיח תטיסרבינוא

ישומיש עדימ
הלבק
.הפיח תטיסרבינואב םהמ דחא תוחפלו ,םיטנדוטס תויהל גוזה ינב ינש לע .םידומילה תנש תחיתפ רחאל םישדוח 3 דע ןתחתהל םידתעתמ םהש וא ,םינפה דרשמ י"ע ורשוא םהיאושינ םא קר רוידל םיאכז ויהי םיאושנ תוגוז .םירחא םיימונוקא-ויצוס םינותנ ןכו ,םירוגמה םוקמ קוחיר ,ילכלכ בצמ ,םיימדקא םיגשיה :ראשה ןיב ,םה תונועמב רוידל םיטנדוטס תלבקל םינוירטירקה

.("הילט" תונועמל תיטמוטוא הלבק) ישילש וא ינש ראותל םיטנדוטס ,("הילט" תונועמל תיטמוטוא הלבק) 700 לעמ םכס/םהלש ירטמוכיספה ןויצש םיטנדוטס ,וירוה ינשמ םותי טנדוטס ,תונותחת םייפגב %35 וא ,הלעמו %45 לש תוכנ ילעב םיטנדוטס ,םיטנדוטסה להנמ י"ע םינמוממ םניאש ץראב םידדוב םיטנדוטס :(םייטנוולרה םירושיאה ףוריצב המשרהב םיבייח ךא) ןויד אלל תונועמב רוידל םיאכז

.ךומנ םידומיל ףקיהב םיטנדוטס ;תוינקת דומיל תונשמ םיגרוחש םיטנדוטס ;ץוח ידומילל הדיחיה ידימלת ;הניכמב תומלשהל םיטנדוטס ;(ץראב םניא םהירוה ינשש) םידדוב טעמל ,(תונכוסב םיטנדוטסה להנימ י"ע םילפוטמ) ץראב םתוהשל תונושארה םייתנשב םילוע םיטנדוטס ;הריד םתושרבש םיטנדוטס ;תותימצל וא הנשל ,םידומיל תלילש וא תקספהב םיטנדוטס :רוידל םיאכז םניא

.םידומילה תליחת דעומל ךומסב םייונפ תומוקמ יאנת לע ולבקתי 'ב רטסמסב םהידומיל ולחיש ןושאר ראותל םידימלת וא ביבא תניכמל םידימלת

הריד רכש
:2005 רבמטפסל םינכדועמה הרידה רכש יריחמ .עבקנש סיסבהמ ךומנ וניאש יאנתב ,דדמל דומצ אוהו ,עבק תארוה תועצמאב עצבתמ תונועמל םולשתה

.זגו םימ ,למשח תונובשח ללוכ ,שדוחל ח"ש 770-כ :ןמרדפ

.םיטנדוטסה תופתתשה תא בייחת למשח תכירצב הגירח .תונועמה תלהנה י"ע תעבקנה הסכמ יפ לע למשחו זג ,םימ ימולשת ללוכ ,שדוחל ח"ש 770-כ :המקש

.למשח ללוכ אל ,שדוחל ח"ש 1062-כ אוה םירדחה יגוס ינשב הרידה רכש :הילט

.למשח ללוכ אל ,שדוחל ח"ש 914-כ :הינטירב

.למשח ללוכ אל שדוחל ל''ש 1062-כ :הפיח ינב

.הרידב רייד לכ לש תוהשה ךשמל םאתהב ,הרידה ירייד לכ ןיב קלוחי בויחה .הריד לכב הנומ תאירק יפ לע בשוחי למשחה ןובשח םולשת ,המקש דבלמ ,תונועמה לכב

המשרה
.המשרה דרשמל םושר ראודב חולשל שי םירושיאהו םיספטה תא .(04-8240210 :תונמזהל ןופלט) יארשא סיטרכב םלשלו ןופלטב םיספטה תא ןימזהל ןתינ .יאמב 15 -ה ךיראתמ לחה הפיח תטיסרבינואבש "ןומדקא" תונחב קרו ךא שוכרל ןתינ תונועמל המשרה יספט

.םידומילה תנש ךלהמב וא/ו ינפל ונפתיש תומוקמ סיסב לע ןחבית םתואכזו הנתמה תמישרב יטמוטוא ןפואב וללכי ,התחדנ םתשקבש םידמעומ .ףסונ םולשתב ךורכ היהיו ,דבלב בתכמ יבג לע שגוי רוערעה .המשרהה ספוטב וניוצ אלש םישדח םינותנ ופסונ וא םינותנה ןמ דחאב יוניש לחו הרקמב קר םירוערע שיגהל היהי ןתינ .תוינופלט תובושת הנרסמת אל .טסוגוא שדוח ךלהמב ראודה תועצמאב וחלשיי הייחדו הלבק יבגל תוטלחהה

:רויד תוגלמ

.םידמול םה וב גוחב םיהובגה %5 ןיב םהינויצש םיגוח ינייטצמ , םיקיתוו םיטנדוטסל הגלמ קנעות ,ןכ ומכ .'ג ו 'ב םינשב םידמול םה וב גוחב םיהובגה %5 ןיב םהינויצש םיגוח ינייטצמ ויהי םיטנדוטסהש יאנתב ,םינש 3 ךשמל תנתינ הגלמה .700 לעמ ירטמוכיספ םע 'א הנש םיטנדוטסל רויד תגלמ -ןושאר ראות

.הלעמו 90 וניה ןושארה ראותב םהינויצ עצוממ רשא ,'א הנש םיטנדוטסל רויד תגלמ קנעות -ינש ראות

ץוביש
.איהש הביס לכמ הרבעה תשקב רשאל תביחתמ הניא תונועמה תלהנה .םייטנוולרה םירושיאה ללוכ תיבה םאל שיגהל ןתינ (לשמל תויאופר תוביסמ) תוגירח הרבעה תושקב .םידומילה תליחת ינפל עובשכ עצבתת תוחתפמה תקולח .תוחתפמ תלבקל ךיראתו עבקנש ץובישה ובו תונועמל םילבקתמל בתכמ חלשי רבמטפס שדוחב .בשחוממ ןפואב עצבתמ (רדחו הריד) תונועמל ץובישה
הפיח תטיסרבינואב םיטנדוטסה תונועמ רתא

תונועמה הנבמ
ןמרדפ תונועמ

שתי מיטות בחדר- מעונות פדרמן (מתוך אתר אוניברסיטת חיפה)
(הפיח תטיסרבינוא רתא ךותמ) ןמרדפ תונועמ -רדחב תוטימ יתש
."למרכ" רעשל ךומס ,סופמקה חטשב םיאצמנ "ןמרדפ" תונועמ .םינגזמ ונקתוה תורידהמ תיצחמב .םומיחל רוטאידר ןקתומ רדחו הריד לכב .ידרשמ אסכו הדובע ןחלוש ,םידגב ןורא ,הטימ טנדוטס לכל .םיפתושמ םיתורישו תחלקמ ,חבטמ תונוראו זג םייריכ ,ררקמב דייוצמ חבטמ ,לכוא תניפ הריד לכב .םיטנדוטס ינש םינכתשמ רדח לכב רשאכ םירדח השולש תונב ןה (תוטימ 437) "ןמרדפ" תונועמב תורידה

הינטירב תונועמ

מטבח מאובזר במעונות
(הפיח תטיסרבינוא רתא ךותמ) "הינטירב" תונועמב רזבואמ חבטמ
."למרכ" רעשל ךומס ,סופמקה חטשב םיאצמנ "הינטירב" תונועמ .םומיחל רוטאידר ןקתומ רדח לכבו הריד לכב .ידרשמ אסכו הדובע ןחלוש ,םידגב ןורא ,הטימ רדחב טנדוטס לכל .םיפתושמ םיתוריש ירדח 2-ו תוחלקמ 2 ,ןולס ,לכוא תניפ ,חבטמ תונוראו תוילמשח םייריכ ,ררקמב דיוצמה חבטמ שי הריד לכב .דחא טנדוטס ןכתשמ רדח לכב ,םירדח השיש תונב תוריד (תוטימ 30) "הינטירב" תונועמב

הילט תונועמ

כניסה לאחת הדירות במעונות
(הטיסרבינואה רתא ךותמ) "הילט" תונועמב תורידה תחאל הסינכ
.םידומילב קתו י"פע השעיי ןושאר ראותל םיטנדוטס ץוביש .םומיחל רוטאידר ןקתומ רדח לכבו הריד לכב .םידומצ םיתורישו תחלקמ ,ידרשמ אסכ ,הדובע ןחלוש ,םידגב ןורא ,הטימ רדח לכב .ףתושמ ןולסו לכוא תניפ ,חבטמ תונוראו תוילמשח םייריכ ,ררקמב דיוצמה חבטמ הריד לכב .רדח לכב טנדוטס ,םירדח השיש תונב תורידב םינכתשמ ןושאר ראותל םיטנדוטס .הובג טרדנטסב םיבצועמו םיחוורמ םירוגמ ירדח םנשי (תוטימ 542) "הילט" תונועמב

.םירדח 6 תורידב םימדקתמ םיראתל םיטנדוטסהמ קלח וצבושי ,עציההמ לודג היהי םימדקתמ םיראתל תונועמל שוקיבה םהבש םירקמב .םומיחל רוטאידר ןקתומ רדחו הריד לכב .םידומצ םיתורישו תחלקמ ,ידרשמ אסכ ,הדובע ןחלוש ,םידגב ןורא ,הטימ רדח לכב .ףתושמ ןולסו לכוא תניפ ,חבטמ תונוראו תוילמשח םייריכ ,ררקמב דיוצמה חבטמ הריד לכב .רדח לכב טנדוטס ,םירדח השולש תונב תורידב םינכתשמ ישילשו ינש ראותל םיטנדוטס

."למרכ" רעשל ךומס ,סופמקה חטשב םיאצמנ "הילט" תונועמ

המקש תונועמ

דירת חדר במעונות
(הטיסרבינואה רתא ךותמ) "המקש" תונועמב רדח תריד
.תונועמה ירייד לש ישפוח שומישל הסיבכ רדח ונשי תונועמב .ידרשמ אסכו הדובע ןחלוש ,םידגב ןורא ,הטימ טנדוטס לכל .םיפתושמ םיתורישו תחלקמ ,חבטמ תונוראו זג םייריכ ,ררקמב דיוצמה ןוחבטמ תוללוכ תורידה .םיטנדוטס ינש םינכתשמ ןהמ תחא לכבש ,רדח תוריד תונועמב .(הטיסרבינואל תונועמהמ עיגמ "דגא" לש 24 וק) הטיסרבינואהמ העיסנ תוקד 20-כ ,השדחה הממור תנוכשב ,סופמקל ץוחמ םיאצמנ (תוטימ 102) "המקש" תונועמ

הפיח ינב תונועמ
.הפיח יבשות םיטנדוטסל םידעוימו ,'הילט' תונועמב דחא ןינבב םימקוממ ולא תונועמ
.דחא טנדוטס ןכתשמ םהמ דחא לכבו ,םירדח השימח תונב ןה תורידה
.רוטאידר ןקתומ רדחו הריד לכב .םיתורישו תחלקמ ,ידרשמ אסיכ ,םידגב ןורא ,הדובע ןחלוש ,הטימ רדח לכבו ,ןולסו לכוא תניפ ,דייוצמ חבטמ הרידב

םידחוימ םיכרצ
םיכנל תוריד

דירות המותאמות לסטודנטים נכים (מתוך אתר אוניברסיטת חיפה)
(הפיח תטיסרבינוא רתא ךותמ) םיכנ םיטנדוטסל תומאתומה תוריד
.םילגלג אסכ לעבל תמאתומ הרידה ךותב העונתהו הרידל החונ השיג הנשי "הילט" תונועמב רחאהו "ןמרדפ" תונועמב דחאה ,םירדח ינשב .קוחה יפ לע םיכנ םיטנדוטסל תומאתומה תוריד תומייק "הילט"ו "ןמרדפ" תונועמב

םיאושנ תוגוזל תוריד

חדר שינה בדירה לזוג- מעונות
(הפיח תטיסרבינוא רתא ךותמ) "הילט" תונועמ -גוזל הרידב הניש רדח
.םומיחל רוטאידר ןקתומ הריד לכב .ידרשמ אסכו הדובע ןחלוש ,םידגב ןורא ,תיגוז הטימ הנישה רדחב .םיתורישו תחלקמ ,ןולס ,לכוא תניפ ,חבטמ תונוראו תוילמשח םייריכ ,ררקמב דיוצמה חבטמ הריד לכב .םיאושנ תוגוזל תודעוימה םירדח 2 תונב תוריד ןנשי "הילט" תונועמ םחתמב

תונועמב םיתורש
.(םולשתב) הינח תיוותל םיאכז ,םהירוה תולעבב וא םתולעבבש בכרב שומיש םישועה תונועמה ירייד .תומוקמ 150-כ ובו הרוקמ ןוינח :הינח

.םיכנ םיטנדוטסל תומאתומה םיבשחמ תותיכ תומייק .םיריידה לש ישפוח שומישל םיבשחמ תותיכ סופמקב תונועמה םחתמב :בשחמ יתוריש

.המשרההו הלבקה ידרשמל תוכומסה ראודה תוביתל םוי ידימ םיקלוחמו תונועמה דרשמב תונועמה ירייד רובע םילבקתמ ראוד ירבד :ראוד

.םיכנ םיטנדוטסל םימאתומ הסיבכ ירדח םימייק .הסיבכ תקבאב דייטצהל טנדוטסה לע .םיריידה לש ישפוח שומישל םישביימו הסיבכ תונוכמ םיללוכה ,הממיב תועש 24 םיחותפה הסיבכ ירדח םנשי סופמקב תונועמה םחתמב :הסיבכ

.דועו םיגוח ,םיטרס תונרקה ,םיגח תוביסמ ,רטסמס ףוס תוביסמ ומכ תויתרבח תויוליעפ םידומילה תנש ךלהמב ןגראמ תונועמה דרשמ :תויוליעפ

.הבישי תופסו קנע ךסמ ,תיתיב עונלוק תכרעמ ,הפק-רב ללוכ "תלייטה" ןודעומ .הבישי תופסו סינט ןחלוש ,ואדיו ,היזיוולט ובו ,"ןמרדפ" תונועמ ןודעומ - םינודעומ ינש םימייק תונועמב :םינודעומ

.םימיאתמ םייגולונכט םירזעו בשחמ תודמע תבצהל ןונכת שי בורקה דיתעב .םיכנוח םע םתדובע ךרוצל םירוויעל תמאתומה התיכ תמייק "ןמרדפ" תונועמב :םירוויע תתיכ

.םיטנדוטסה תדוגא םע םואיתב - םילבכב היזיולטל רוביח .ריהמה טנרטניאל םיניינבה ראש תא רבחל תינכות שי ."הילט" תונועמב םיניינב ינשב ריהמה טנרטניאל רבחתהל ןתינ .עובשל תחא תונועמה דרשמב םיריידה תורשל תדמוע "קזב" תגיצנ .ןופלט תיתשת תמייק הריד לכב :תרושקת

.םוליצ תונוכמו תסנכ תיב ,טקרמינימ תונועמב םימייק ףסונב


ייעוץ אישי חינם
בוא נמצא ביחד את מוסד
הלימודים המתאים לך ביותר
פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים