יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש

מדריך המעונות
בחר קמפוס:
מכללת כנרת בעמק הירדן

רוזאב םירוגמ ירדסהו ,תונועמב תוטימ 100-כ

יחידות הדיור באשדות יעקב מאוחד (מאתר מכללת כנרת)
(תרנכ תללכמ רתאמ) דחואמ בקעי תודשאב רוידה תודיחי
.ןלוגה םורד יבושיי ראשבו םיצוביקב ,ןדריה קמע יבושיב ,הירבטב הרכשהל םירדחו תוריד םיטנדוטסל םיעצומ ףסונבו (הללכמהמ מ"ק 6-כ) דחואמ בקעי תודשא ץוביקב םיאצמנ הללכמה לש םיטנדוטסה תונועמ .רויד תונורתפ לש בחר ןווגמ םיטנדוטסל העיצמ ,תרנכה םורדב חמצ תמוצל ךומס תמקוממה ,ןדריה קמעב תרנכ תימדקאה הללכמה

תונועמה הנבמ
.תוטימ100-כ ללוכ תונועמה םחתמ .הסיבכ יתורשו ריהמ טנרטניא רוביח ,ריווא גוזימ :םיפסונ םיירשפא םיתורש .ריווא גוזימ תללוכו הביתכ ןחלושו ןורא ,הטימב תטהורמ הדיחי לכ .םיתורישו ררקמ םע חבטמ ,הניש רדח תוללוכו תויאמצע ןה דחואמ בקעי תודשא ץוביקב רוידה תודיחי

.ןודעומו תונוש תודעסמ ןכו תואירב ילופיטו רשוכ רדח ,הכירב ללוכה "לייא תיב" טרופסה זכרמ לעופ ץוביקה רוזאב .םיטנדוטסל םיחונ םיריחמ עיצמה ,ץוביקה לוכרמ אצמנ תונועמה םחתמל בורק


תונועמל טבמ
מגורים באווירה כפרית (מאתר המכללה)
מגורים באווירה כפרית (מאתר המכללה)
יחידות בנות 1 או 3 חדרים בקיבוץ
יחידות בנות 1 או 3 חדרים בקיבוץ
יחידות דיור מרווחות. פנים החדר
יחידות דיור מרווחות. פנים החדר

ישומיש עדימ
המשרה
.םיטנדוטסה תדוגא רתאב עיפומה תורידה עציה רגאמב לבקל ןתינ רוזאה יבושיב רויד תויורשפא לע םיטרפ .הללכמה לש עדימה זכרמב תונועמה םחתמב םירוגמל המשרהה לע ןכדועמו טרופמ עדימ לבקל ןתינ
:קישורים
תרנכ תללכמ לש םיטנדוטסה תדוגא רתא
ןדריה קמעב תרנכ תללכמ רתא

םיפסונ םימולשתו הרידה רכש
.ח"ש 700 - דיחיל
.ח"ש 1,000 - יגוז רדח
.שדוחב םעפ (הנומ םושיר) הכירצ יפ לע – למשח
.(תוליבח 3+םיטרס+סיסב תליבח) free choice לולסמ - ₪ YES – 118 – םילבכ
.היבג רודמב הללכמב ל"נה לכ רובע םולשתה
.(םיספט תשגהב הנתומ .%80 דע החנהב תוכזל ןתינ) הנשל ₪ 680-כ – הנונרא
.שדוחל ₪ 70 – טנרטניא
.לעופב תוחישו םיעובק שומיש ימד - ₪ 50 .(ימעפ דח) הנקתה ₪ 150 – ןופלט

.דועו הרפסמ ,הסיבכ ,לכוא :םולשתב םיפסונ םיתוריש

הלבקל םינוירטירק
.תונועמל הלבקה תדעוב ישיא ןויארבו ףסה יאנתב םידמועה םיטנדוטסל תונתינ ןהו מ"ק 60 לעמש קחרממ הללכמל םיאבה םיטנדוטסל תודעוימ תודיחיה


...טבמ דוע
חדר כושר בבית אייל הסמוך (מאתר המכללה)
חדר כושר בבית אייל הסמוך (מאתר המכללה)
מקומות בילוי: מסעדת צל תמר
מקומות בילוי: מסעדת צל תמר
מכללת כנרת בעמק הירדן
מכללת כנרת בעמק הירדן

םיפסונ רויד תונורתפ
.רוזאב רויד תויורשפא לע עדימ תלבקל הילא תונפל ןתינו ,הביבסה יבושיב ילאיטנדוטס רויד לע (ס"ממ) עדימ רגאמ תלהנמ תרנכ תללכמ לש םיטנדוטסה תדוגא

עדימו םיטרפ
.1-800-20-90-20 :עדימה זכרמ
:email-ב וא ,04-6653771:םיטנדוטסה טנאקדב ןדס לגיס
sigals@kinneret.ac.il


ייעוץ אישי חינם
בוא נמצא ביחד את מוסד
הלימודים המתאים לך ביותר
פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים