יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש

מדריך המעונות
בחר קמפוס:
האוניברסיטה העברית

םיסופמק השימחב תוטימ 5000

קמפוס הר הצופים
םיפוצה רה סופמק
.הדובעה תועש רחאל תופוחד תויעבב לפטמ ןרות דיקפו ,הממיב תועש 24 ןוחטיב דקומ לעופ םיסופמקה לכב .דועו ,םיטנדוטסל םיעצומה םיתורישה ,םירדחב אצמנה טוהירה גוסב הזמ הז םילדבנ םהו ,תואכזל םינוירטירק םתוא םיגוהנ םיסופמקה לכ תונועמב .הלש םינושה םיסופמקב הטיסרבינואה ידי לע םיעצומה תונועמו רוידב םיעייתסמ םקלח .םיטנדוטס 24,000 לעמ םידמול תירבעה הטיסרבינואב

."םורדהו הלפשה" רוזא תחת אוצמל ןתינ תובוחר סופמק תודוא עדימ .םילשוריב םיסופמקל םיעגונ ןאכ םיאבומה םיטרפה


תונועמל טבמ
קמפוס עין כרם - מעונות לתלמידי רפואה
קמפוס עין כרם - מעונות לתלמידי רפואה
קמפוס המעונות הגדול בישראל
קמפוס המעונות הגדול בישראל
סטודנטים ירושלמים רשאים להגיש בקשה
סטודנטים ירושלמים רשאים להגיש בקשה

הלבקל םינוירטירק
.םילשורי יבשות םה םא וליפא - תונועמב רוידל השקב שיגהל םיאשר ,תיטנוולרה ל"הנשב םידומילל ולבקתהש ,ןיינמה ןמ םידימלתכ םימושרה םיטנדוטסה לכ

.36 ליג לעמ םיטנדוטסו ,םיטפשמבו האופרב םיחמתמ ,%50-מ תוחפ לש ףקיהב םידמולה םיטנדוטס , ףסונ ינש וא ןושאר ראותל םידמולו תירבעה הטיסרבינואב ינש/ןושאר ראות ומייסש םיטנדוטס ,לבוקמל רבעמ םהידומיל תא םיכשומה םיטנדוטס :םיאכז אל

תונועמה הנבמ
םיפוצה רה סופמק
02-5882684 ,02-5882680 :תורשקתה יכרד .לסרודכ שרגמו (8 ןינב) תסנכ תיב ,(15 ןינב) דומילו בשחמ ירדח ,(11 ןיינב) היזיוולטב הייפצ ירדח ,(11 ןינבב דחאו 13 ןיינבב 2) דומיל ירדח ,(ג שוגב) טקרמרפוס ,(3 ןינב) הסבכמ םיאצמנ תונועמב .תוחלקמו םיתוריש ,ןוחבטמ ,םירדח 10 סלפמ לכב .(רתוי הובג ד"כש) דיחיל רדחב םירוגמל תורשפא םג תמייק .רדחב םיטנדוטס ינש םיררוגתמ ,תונועמה תיברמב .דבלב םיקוורל םידעוימ םיריידל םיעצומה םירדחה .םירוגמ יניינב 19-ב תורוזפה תוטימ 1800-כ :(קינזר) ףרודסריאמ תונועמ

02-5818115 וא 02-5882497 :תורשקתה יכרד .םינווגמו םיבר םיתוריש ןמזמ תיתפרצה העבגל ךומסב ןועמה לש ומוקימ .(43 ןינב) ברעה תועשב לעופה ןודעומ ,(40 ןינב דיל) רשוכ רדח ,(42 ןינב) הסבכמ םיאצמנ תונועמב .תוחפשמ רוידל תודעוימה םירדח 1-2 תונב תוריד תועצומ ןכ ומכ .תחלקמו םיתוריש ,ןוחבטמ תללוכ תונועמב הריד .דיחיל רדחב םירוגמל תורשפא םג תמייק ,רדחב םיטנדוטס ינש םיררוגתמ ,תונועמה תיברמב .םירדח 2-3 תונב תופתושמ תורידב םירוגמה .םיטנדוטסל תוטימ 1300-כ :(ןוסלדיא) ןמפנורב תונועמ

(םר תעבג) ארפס .י דנומדא סופמק
.םיחבטמו תוחלקמ ,םיתוריש םימייק ןינב לכב .(תוטימ 100-כ ובש 6 ןינב טעמל ןיינבב תוטימ 50-כ) ןיינבה לדוגל םאתהב ןינבל ןיינבמ הנוש תוטימה רפסמ .רדח לכב םיטנדוטס 2 ,םיקוורל םירדח םיעצומ ןועמב .םירוגמ ינבמ 8-ב תורוזפה תוטימ 450-כ :(הירקה) גיווצ תונועמ

.(תוחפשמ רוידל תודעוימ תוריד 5) יטרפ ןוחבטמו תחלקמ ,םיתוריש תוללוכו תוגזוממו תוטהורמ תורידה דבלב םימדקתמ םיראתל םידמולה םידימלתל תודעוימה רדח תוריד 101 ןועמב :(דראקיפ) ןמרביל ןינב

02-6584695 :תורשקתה יכרד .היזיוולטב הייפצ רדחו ,(קצנירפש ןינבב) ברעה תועשב םילעופה םינודעומ ,(גיווצ תונועמ חטשב) הדעסמ ,(םיסובוטואה ןוינח תבחרב) היינכרצ :םיללוכה םידחוימ םיתוריש םימייק תונועמב :םידחוימ םיתוריש

םרכ ןיע סופמק
.תוחפשמ רוידל תודעוימה תוריד 16-ו (רדחב 2) םיקוור םיטנדוטסל תוטימ 308 םיעיצמה םיניינב 7 םיללוכ תונועמה .ךומסה "הסדה" םילוחה תיבב םידמולה רוביצה תואירבו האופרה יעדמ ,דועיס ,תוחקור ,םייניש תאופר ,האופר ידימלת םיטנדוטסל םידעוימ הז סופמקב תונועמה

.טנרטניא תוברל ,םיבשחמ תרושקת תודוקנ םירדחב תומייק 700 -ו 2 ,1 םיניינבב ,(600 רפסמ ןינבב) םיבשחמ רדח ,(2 רפסמ ןינב) ימצע תורישב הסבכמ ,(600 ןיינבב) ברעה תועשב לעופה ןודעומ ,(םילוחה תיבבו האופרל ס"היב ןיינבב) תודעסמ םיאצמנ תונועמב

02-6415770 ,02-6758784 :תורשקתה יכרד

לבוי תיירק סופמק
.םיאושנ תוגוזל ינשהו םיקוורל דחאה :תוריד יגוס ינש םיללוכ תונועמה .םירחאו רוביצה תואירב ,תוינניש ,תוחקור ,םייניש תאופר ,האופר ידימלת םיטנדוטסל םה ףא םידעוימ לבוי תירק סופמקב תונועמה

02-6411731 :תורשקתה יכרד .םידיחי ירוגמל םירדח לש םצמוצמ רפסמ םימייק ןכ ומכ .תוחפשמ רוידל תודעוימה םירדח 2-3 תונב תוריד לש םצמוצמ רפסמ םג םייק ןועמב .תוחלקמו םיתוריש ,חבטמ הריד לכב .םיטנדוטס 2 רדח לכבו םירדח 1-2 תונב תוריד תועצומ םיקוורל .לבוי תיירק תנוכש בלב םימקוממה םירוגמ יניינב השולשב תוטימ 420-כ :הלמטאוג תונועמ

.דועו ס"נתמ ,ראוד ,טקרמרפוס ,תודעסמ ,הסבכמ :םינווגמ םיתוריש אוצמל ןתינ תונועמל ךומס אצמנה ,לבוי תיירק לש ירחסמה זכרמב


...טבמ דוע
מועדון הסטודנטים במעונות
מועדון הסטודנטים במעונות
קמפוס הר הצופים. אוויר הרים
קמפוס הר הצופים. אוויר הרים
בקמפוס ספרא נמצאים מעונות
בקמפוס ספרא נמצאים מעונות "צוויג" ו"ליברמן"

םיטנדוטסה רפכ
.שדוחל רלוד 270 לע דמוע הרידה רכש .תוברת תויוליעפל ןודעומו םייטמוטוא הסיבכ יתורש ,טקרמרפוס :ןוגכ םיטנדוטסל םיפסונ םיתוריש םיננכותמ םיטנדוטסה רפכב .עדימ ירגאמלו הטיסרבינואה לש םיבשחמה זכרמל ,טנרטניאל רוביחו תומדקתמ בשחמ תוכרעמ ,ריווא גוזימ תכרעמ םיללוכו םאולמב םיטהורמ תונועמה .הנישה ירדח לע ףסונ ,היטבמא רדחו םיתוריש ירדח ינש ,ןולס רדח ,לכוא תניפ ,חבטמ שי הריד לכב .יטרפ רדח לבקמ טנדוטס לכ .םירדח השימחו השולש ,םיינש לש תוריד 400 ללוכ סקלפמוקה .םיפוצה רה סופמקל םידומצה ,תומוק רשע דע עבש לש הבוגל םיאשנתמה םיניינב העבש ובו ,(ז"סשת ל"הנשמ לחה) שדח תונועמ רוזא אוה םיטנדוטסה רפכ
02-5978003/5 :תורשקתה יכרד


ייעוץ אישי חינם
בוא נמצא ביחד את מוסד
הלימודים המתאים לך ביותר
פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים