יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש

מדריך המעונות
בחר קמפוס:
מכללת תלפיות

םירדח 3-3.5 תונב תוריד ששב תוטימ 40

מוסד אקדמי ברוח מסורת ישראל
לארשי תרוסמ חורב ימדקא דסומ
.הרזחבו הללכמל תונועמהמ העסה תמייק .ריעהמ קוחר תורג רשאודסומב תודמולה תודימלתה רובע רויד תונורתפ תווהמו םירדח 3-3.5 תונב ןה תורידה .ביבא-לת םורדב תוריד שש תרכוש איה ךא ,ןולוחב םנמא תמקוממ "תויפלת" ךוניחל תימדקאה הללכמה

םירוגמל תואכז
.(לשמל ,תורבח םע רוגל תוצור ןה םא) תויטנדוטסה לש ץובישה תושקבב בשחתהל הייטנ שיו המצע הללכמב תשגומ השקבה .םידומילל הלבקה םע דימ שיגהל שי םירוגמל השקבה תא .הרידל תויאכז ביבא לתמ קחורמ םוקמב תורגה תודימלת קר .םירוגמה םוקמ יפ לע איה םירוגמל תואכזה

הריד רכש
.טנרטניאל רוביח ןכו תואסיכו תונחלוש ,תונורא ,תוטימ ,חבטמ :תודימלתה תוחונל רוזבאב תדיוצמ הריד לכ .ןופלטהו זגה ,למשחה תונובשח םולשתב תואשונ ןמצע תודימלתה ,הרידה רכש םולשתל רבעמ .הנשב ח"ש 5,000 לע דמוע הרידה רכש


ייעוץ אישי חינם
בוא נמצא ביחד את מוסד
הלימודים המתאים לך ביותר
פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים