יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש

מדריך המעונות
בחר קמפוס:
המרכז האקדמי רופין

םיקיתוו םישדח תונועמב תוטימ 650

מגורים בלב הקמפוס
סופמקה בלב םירוגמ
.סופמקב םייחה תוכיא לע יארחאה תווצ ןכו םינוש םינקתמ םידמוע םיטנדוטסה תושרל .תירפכ הריווא םירצויה םיחרפו םיצע ,תואשדמ ןיב םימקוממה תונועמ ירדח 300-כ הללכמה חטשב .םירחא דומיל ימוחת חתיפו תונתשמה תוביסנל זכרמה ומצע תא םיאתה םינשה תצורמב ,תואלקחב עוצקמ ישנא תרשכהל יצרא זכרמכ 1949 תנשב המקוה ןיפור תללכמ
.תוגוזלו םידיחיל תומוקמ 250-כ ובו ,ןיפור סופמקל חרזממ םירטמ תורשע המכ קחרמב םקוממו 2009-ב םקוהש שדחה תונועמה םחתמ ונשי ,ףסונב

תונועמה הנבמ
.םיטנדוטסל םילזומ םיריחמב ,יטרפ ןפואב ןיוול יתורישו טנרטניא ,ןופלט וקל רבחתהל ןתינ .ןגזמו הטימ ,ןוחבטמ תניפ ,םיתוריש תחלקמ םיללוכ םירדחה .גוז ינב םע וא םיפתוש םע ,דבל רוגל ןתינ תונועמה ירדחב .תוטימ 400 -כ םהבש תונועמ ירדח 300-כ הללכמה חטשב

.םולשתב יטרפ ראוד את רוכשל תורשפא שי ךא ,תונועמה ידרשמב ראוד תלבק יתורישמ םינהנ תונועמה ירייד .םידומיל תנשל םילקש 750 הלוע תונועמה יריידל הינח ות תולע - םולשתב הינח ,שובייו הסיבכ תונוכמ ןכו יעוצקמ הקזחא תווצ םייק תונועמב

.(דועו םידומצ םיתורישו תחלקמ ,ןוחבטמ ,טוהיר ,גוזימ ללוכ) דחוימב ההובג רומיג תמרב םירדח שדחה תונועמה םחתמב


םירדחל טבמ
בשטח המכללה כ300 חדרי מעונות
בשטח המכללה כ300 חדרי מעונות
ניתן לגור בחדרים לבד או עם בן/בת זוג
ניתן לגור בחדרים לבד או עם בן/בת זוג
החדרים כוללים בין היתר מיטה ומזגן
החדרים כוללים בין היתר מיטה ומזגן

םושיר
ףוריצב חולשלו ,םיטרפה תא אלמל ,המשרה ספוט תונועמה רתאמ דירוהל שי
"תלבגומ תופתוש לועפתו לוהינ יסרב" תדוקפל ₪ 150 ס"ע ק'צ
.40250 רפח קמע ,ןיפור תשרדמ תונועמ :תבותכל
.ה/ףתוש םע וא דבל םאו רוגל ןיינועמ אוה ןכיה ןכו ('וכו םיאסדנהל ס"יב ,ימדקא זכרמ) דומלל ךלוה אוה ןכיה ןייצל דימלתה רומא השקבה ספוטב
.דרשמב שרדנה רמוחה לכ תלבק רחאל קר עצבתי םירדחל םיריידה ץוביש .המשרהה דרשמל םושר ראודב חולשל שי ,םימותחו םיאלמ ,ל"נה םיספטה תא .(תוריכשה םכסהב 18 ףיעס האר) ןוחטב ק'צ ףרצל ,וילע םותחלו םימולשת ףד אלמל ,(תומוקמ 5) הזוחה לע םותחל ,קנבה תא םיתחהל שי וילע ,עבק תארוה ספוט :רתאהמ דירוהל שי המשרהה ימד רובע הלבקו המשרהה רושיא רחאל


תונועמל טבמ
המעונות ממוקמים בין מדשאות, עצים ופרחים
המעונות ממוקמים בין מדשאות, עצים ופרחים
בקמפוס נמצאות מכונות כביסה וייבוש
בקמפוס נמצאות מכונות כביסה וייבוש
החדרים נמצאים במרחק קצר מכיתות הלימוד
החדרים נמצאים במרחק קצר מכיתות הלימוד

הריד רכש
.רתוי הובג םהב הרידה רכש ךכ םושמו ,רתוי םילודגו םישדח םה "םידרול"ה תונועמ ןיינבב םירדח .רדחה גוס יפל עבקנ ןיפור תשרדמ תונועמב הרידה רכש

.שדוחל ח"ש 1500 םלשי ליגר רדחב דיחי רייד
.שדוחל ח"ש 1610 םלשי תספרמ םע רדחב דיחי רייד
.שדוחל ח"ש 1460 םלשי תינורידב דיחי רייד
.שדוחל ח"ש 1700 םלשי םידרולב רדחב דיחי רייד
.שדוחל ח"ש 1800 םלשי ץפושמ םידרול רדחב דיחי רייד

.דחא לכ שדוחל ח"ש 750 ומלשי ליגר רדחב םירייד ינש
.דחא לכ שדוחל ח"ש 900 ומלשי תינורידב םירייד ינש
.דחא לכ שדוחל ח"ש 850 ומלשי םידרולב רדחב םירייד ינש
.דחא לכ שדוחל ח"ש 900 ומלשי ץפושמ םידרול רדחב םירייד ינש

.למשח ללוכ וניא ךא הנונראו םימ ללוכ הרידה רכש


ייעוץ אישי חינם
בוא נמצא ביחד את מוסד
הלימודים המתאים לך ביותר
פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים